16 October 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ionchúisitheoirí faoi láthair.

An bhfuil tú cáilithe, nua-cháilithe, ar tí cáiliú mar Aturnae nó mar Abhcóide? An bhfuil tú spreag chun seirbhís ionchúisimh a bheith cothrom, neamhspleách agus éifeachtach a sholáthar ar son mhuintir uile na hÉireann? Más é ‘Tá’ an freagra ar na ceisteanna thuas, d’fhéadfadh sé seo ann díreach ar do shon.

Ní mór do gach iarrthóir, faoin Dé Céadaoin 28ú Feabhra 2024 nó roimh ré a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát, nó, glaodh chun an Bharra faighte acu. Ní mór d’iarrthóirí freisin, taithí ar chleachtas (le linn oiliúna nó iarcháilíochta) a bheith acu i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas, Dlí um Rialáil Choiriúil nó Forfheidhmiú, Dlí Riaracháin, Bunreachtúil nó Eorpach, Dlíthíocht agus/nó dlíthíocht a bhaineann le comhlachtaí poiblí agus Dlí Fostaíochta. Stair mhaith acu maidir le torthaí a chur i gcrích go héifeachtach, go háirithe i bhfoirm líon cásanna s’acu a bhainistiú. Scileanna cumarsáide agus idirphearsanta ar ardleibhéal acu agus tuiscint ar an dóigh chun plé a dhéanamh le páirtithe leasmhara seachtracha. Scileanna láidir anailíse agus cinnteoireachta. Taithí nó cumas le bheith ag obair i dtimpeallacht oifige ríomhairithe, lena n-áirítear úsáid na gcóras leictreonach do chásanna a bhainistiú nó aon fheidhmchlár TFC eile le haghaidh cleachtas dlí.

Déanfar an comórtas de réir na gcód cleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí a CV agus a n-iarratas a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie e teacht roimh 3.30 in ar Dé Déardaoin 2ú Samhain 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

06 October 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ionchúisitheoirí Sinsearacha.

Ní mór do gach iarrthóir, faoin Dé Céadaoin, 25ú Deireadh Fómhair 2023 nó roimh ré a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát, nó, glaodh chun an Bharra faighte acu. Ní mór d’iarrthóirí ar a laghad 2 bhliain ar a laghad ar a bheith ag cleachtadh mar Aturnae nó Abhcóide i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas, Dlí Coiriúil, Rialála nó Forfheidhmithe, Dlí Riaracháin, Bunreachtúil nó Eorpach, Dlíthíocht agus/nó dlíthíocht a bhaineann le comhlachtaí poiblí agus Dlí Fostaíochta. Tuiscint ar an dlí coiriúil, ar an gcóras ceartais choiriúil in Éirinn: agus prionsabail ionchúisimh intíre agus idirnáisiúnta. Leibhéal Arda spreagtha, athléimneachta, tiomantais agus an cumas cruthaithe chun cásanna a sheachadadh. Fianaise ar rannpháirteachas réamhghníomhach le comhghleacaithe ar gach leibhéal agus le páirtithe leasmhara ar fud a n-earnála chun líonraí gairmiúla láidre a thógáil. Scileanna láidre anailíse agus cinnteoireachta agus an cumas ualach cásanna casta a bhainistiú. Taithí nó cumas le bheith ag obair i dtimpeallacht oifige ríomhairithe, lena n-áirítear úsáid na gcóras leictreonach do chásanna a bhainistiú nó aon fheidhmchlár TFC eile le haghaidh cleachtas dlí.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil ar an Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí a bhFoirm Iarratais (leagan nua den fhoirm uaslódáilte 25ú Deireadh Fómhair 2023) a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie faoi 3:30pm Dé Céadaoin, 25ú Deireadh Fómhair 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

02 October 2023

Tá Taighdeoir Bainistíochta Dlí agus Eolais á earcú ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.  Ní mór d’iarratasóirí rathúla, an 17 Deireadh Fómhair 2023 nó roimhe sin, céim onóracha (Leibhéal 8 ar a laghad den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) sa Dlí a bheith acu nó céim onóracha i ndisciplín eile móide cáilíocht iarchéime sa Dlí agus taithí inléirithe a bheith acu ar thaighde agus anailís dhomhain dlí a dhéanamh a fuarthas trí staidéir iarchéime ábhartha nó trí thaighde agus anailís dlí a dhéanamh i gcomhthéacs fostaíochta nó intéirneachta.  Buntáiste a bheidh ann eolas fairsing a bheith agat ar dhlí na hÉireann agus ar chóras dlí na hÉireann mar aon le heolas ar dhlí an AE agus an ECHR, scileanna láidre teicneolaíochta faisnéise, scileanna agus teicnící anailíseacha agus meastóireachta, scileanna maithe cumarsáide scríofa, cumas oibriú go neamhspleách agus i dtimpeallacht foirne agus cumas pleanáil,  tús áite a thabhairt do thascanna agus iad a bhainistiú ar bhealach córasach agus eagraithe chun obair ar ardchaighdeán a chur ar fáil i gcoinne spriocdhátaí dochta.

D’fhéadfadh gearrliostú a bheith infheidhme.  Dícháileofar iarratasóirí má dhéanann siad canbhásáil.

Cuirfear an comórtas chun feidhme ar aon dul leis na cóid chleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag www.cpsa.ie/

Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach Leabhrán Faisnéise.

Ba chóir d’iarratasóirí CV agus Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30 p.m. Dé Máirt an 17 Deireadh Fómhair 2023​.

07 September 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Oifigeach Seirbhíse buan agus sealadach araon.

Tugann ról an Oifigigh Seirbhíse in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí deis d’iarrthóirí rathúla gairm thairbheach a thosú sa Státseirbhís, go sonrach laistigh den Earnáil um Cheartas Coiriúil.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith 17 mbliana d’aois ar a laghad, agus go mbeidh leibhéal maith oideachais ghinearálta acu. Beifear ag súil go léireoidh na hiarrthóirí scileanna maithe cumarsáide; taithí a léiriú de bheith ag obair as a stuaim féin agus mar chuid d’fhoireann.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí a CV agus a n-iarratas a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie e teacht roimh 3.30in ar an Déardaoin, an 28 Meán Fómhair 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

10 August 2023

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gCill Dara Theas agus Chill Mhantáin Thiar Thuaidh. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na phoist thuas luaithe iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm Dé Luain 25 Meán Fómhair 2023.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 642 7404
Ríomhphost: competitions@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

24 June 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí i mbun earcaíochta le haghaidh Príomhoifigigh Faisnéise  Ní mór d’iarratasóirí an cháilíocht theicniúil/teastais CNC a bheith acu ar an nó roimh Dé hAoine, 14 Iúil 2023, chomh maith leis an taithí theicniúil ghairmiúil atá sa liosta ar leathanach 7 den leabhrán eolais. Beidh deis iontach ag an iarratasóir rathúil ról ríthábhachtach ceannaireachta a bheith acu bainistiú a dhéanamh ar thorthaí agus seachadadh ar ardchaighdeán i dtimpeallacht dhúshlánach dhinimiciúil.

Beifear ag súil le cumarsáid iontach ó iarratasóirí le hardscileanna idirbheartaíochta agus scileanna i bhforbairt líonraí piaraí teicniúla agus gnó, ceannaireacht láidir agus taithí bainistíochta, agus ceannaireacht inléirithe a chur ar fáil maidir le hathrú digiteach ó bhonn.  Féadfar gearrliostú a bheith i bhfeidhm.  Dícháileofar iad a rachaidh i mbun canbhásála.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise

Ba cheart d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30pm Dé hAoine 14 Iúil 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras I nGaelige

23 June 2023

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide dhá cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i gCathair Chorcaí.  Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.

Chun foirm iarratais agus meabhrán míniúcháin maidir le ról na n-abhcóidí ionchúisimh a fháil, ba chóir abhcóidí ríomhphost a sheoladh chuig recruitment@dppireland.ie.

Cuimseoidh an próiseas roghnúcháin gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a cuireadh isteach le agallamh ina dhiaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná Dé hAoine 14 Iúil 2023 ag 1:00pm.

23 June 2023

Léirithe Spéise á Lorg ó Abhcóidí

Lorgaíonn an Stiúrthóir léiriú spéise ó abhcóidí ar mian leo go mbreithneofaí iad a áireamh ar na painéil abhcóidí a choimeádann sé sna réimsí seo a leanas d’obair ionchúisimh:

Tugann an Stiúrthóir faisnéis do na habhcóidí ar bhonn cás ar chás.  Déanann abhcóidí ionchúiseamh de réir treoracha agus cloífidh siad le Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí. Is faoin Stiúrthóir atá sé, faoi réir fheidhmíocht shásúil thar a ceann de réir mar a chinnfidh an Stiúrthóir, abhcóidí a choinneáil ar aon phainéal.

De ghnáth, bítear ag súil go mbeidh ar a laghad ceithre bliana taithí ag abhcóidí ar Bharra na hÉireann, nó taithí chomhionann ábhartha le go mbreithneofaí iad i gcomhair oibre ar Ionchúisimh indíotáilte i mBaile Átha Cliath agus taithí trí bliana do Phainéal Bannaí na hArd-Chúirte.

Chun foirm iarratais agus meabhrán míniúcháin maidir le ról na n-abhcóidí ionchúisimh a fháil, ba chóir abhcóidí leasmhara ríomhphost a sheoladh chuig Recruitment@dppireland.ie.

De Bharr go mbeidh an t-iarratas mar bhunús le próiseas gearrliosta ba chóir d’abhcóidí a chinntiú go soláthraíonn siad go leor sonraí ábhartha chun a dtaithí a léiriú.  Meastar go mbeidh na hagallaimh ar siúl i mí Mheán Fómhair.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 1:00pm Dé hAoine, 14 Iúil 2023.

08 June 2023

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i Contae Laoise. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na phoist thuas luaithe iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3:00pm Dé Luain 10 Iúil 2023.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 642 7404
Ríomhphost: competitions@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

19 May 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ard-Fheidhmeannaigh Dlí.  Ní mór cáilíocht ag Leibhéal 6 a bheith ag iarrthóirí ar mhórdhámhachtain an NFQ (i.e. leibhéal dioplóma) nó cáilíocht ghairmiúil i réimse a bhaineann leis an ról. Ní mór d’iarrthóirí ar a laghad 2 bhliain de thaithí ghairmiúil ábhartha a bheith acu mar fheidhmeannach dlí nó paraidhlí i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas:

Ní mór d’iarrthóirí scileanna maithe chumarsáide a léiriú, mar aon le hábaltacht a bheith in ann obair neamhspleách a chur i gcrích, chomh maith le hobair i dtimpeallacht foirne, inniúlacht ar leith chun líon cásanna dlí a eagrú, a chur in ord tosaíochta agus a bhainistiú.  Féadfar gearrliostú a bheith i bhfeidhm.  Dícháileofar iad a rachaidh i mbun canbhásála.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil ar an Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30pm Dé Máirt 6 Meitheamh 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anseo ar an suíomh gréasáin seo.