04 April 2024

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae na hIarmhí. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na phoist thuas luaithe iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm Dé Máirt 7 Bealtaine 2024.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Ríomhphost: competitions@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

06 March 2024

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ardoifigeach Feidhmiúcháin Bainistíocht Sonraí agus Cásanna (Forbairt Bogearraí) – TFC.  Ní mór d’iarratasóirí a n-éiríonn leo, ar an 27 Márta 2024 nó roimhe sin, na critéir cháilíochta agus taithí TFC atá liostaithe sa leabhrán faisnéise iarrthóirí a chomhlíonadh. An bhfuil tú díograiseach, loighciúil, cruthaitheach agus an bhfuil fonn ort scileanna nua a fhoghlaim agus do ghairm ghnó digiteach TFC a fhorbairt tuilleadh? An bhfuil scileanna láidre agat i mbainistíocht agus i gcothabháil bunachar sonraí agus scileanna anailíseacha agus smaointeoireachta criticiúla forbartha go maith agat chun saincheisteanna, rioscaí, riachtanais ghnó agus dúshláin a thuiscint agus a fhabhtcheartú?

Má spreagann sé seo do spéis, d’fhéadfadh gurb é seo an post a oirfidh duit.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag www.cpsa.ie

Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, léigh an Leabhrán Faisnéise le do thoil.

Ba cheart d’iarratasóirí a CV agus a n-iarratas a chur isteach go leictreonach chuig: Recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30i.n. Dé Céadaoin, an 27 Márta 2024.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

19 February 2024

Intéirneacht Taighde Dlí Chothromais

Tá ríméad ar Oifig an Ard-Aighne, ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí, ar Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus ar Oifig an Príomh-Aturnae Stáit Scéim Intéirneachta Rochtana do Thaighde Dlí 2024 a sheoladh.

Tríd an Scéim Intéirneachta Rochtana do Thaighde Dlí, is é an aidhm atá againn cur leis an éagsúlacht i ngairm an dlí agus cur leis na deiseanna atá ann do mhic léinn ó chúlraí atá faoi ghannionadaíocht chun tabhairt faoi ghairmeacha sa dlí.

Gheobhaidh intéirnigh taithí phraiticiúil, agus iad ag tabhairt faoi obair a dhíríonn ar thaighde dlí mar chuid d’fhoireann, laistigh de cheann amháin díobh seo a leanas; Oifig an Ard-Aighne, an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit. Tabharfaidh na hintéirneachtaí taithí dóibh ar bheith ag obair i dtimpeallacht dlí agus tabharfaidh sé deis dóibh eolas a fháil ar na slite gairme éagsúla atá ann do chéimithe dlí, lena n-áirítear gairmeacha san earnáil phoiblí.

Tá súil againn go leanfaidh comhlachtaí eile san earnáil phoiblí an sampla seo agus bheimis an-sásta cabhrú le haon eagraíocht atá ag iarraidh úsáid a bhaint as an múnla seo.

Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, léigh an Leabhrán Faisnéise le do thoil.

Ba cheart d’iarratasóirí a bhFoirm Iarratais a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: internship@ag.irlgov.ie. Is é an 7 Marta 2024 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Ceisteanna Coitianta – Intéirneacht Taighde Dlí Chothromais

25 January 2024

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ionchúisitheoirí faoi láthair.

An bhfuil tú cáilithe, nua-cháilithe, ar tí cáiliú mar Aturnae nó mar Abhcóide? An bhfuil tú spreag chun seirbhís ionchúisimh a bheith cothrom, neamhspleách agus éifeachtach a sholáthar ar son mhuintir uile na hÉireann? Más é ‘Tá’ an freagra ar na ceisteanna thuas, d’fhéadfadh sé seo ann díreach ar do shon.

Ní mór do gach iarrthóir, faoin Dé Céadaoin, 28ú Feabhra 2024 nó roimh ré a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát, nó, glaodh chun an Bharra faighte acu. Ní mór d’iarrthóirí freisin, taithí ar chleachtas (le linn oiliúna nó iarcháilíochta) a bheith acu i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas, Dlí um Rialáil Choiriúil nó Forfheidhmiú, Dlí Riaracháin, Bunreachtúil nó Eorpach, Dlíthíocht agus/nó dlíthíocht a bhaineann le comhlachtaí poiblí agus Dlí Fostaíochta. Stair mhaith acu maidir le torthaí a chur i gcrích go héifeachtach, go háirithe i bhfoirm líon cásanna s’acu a bhainistiú. Scileanna cumarsáide agus idirphearsanta ar ardleibhéal acu agus tuiscint ar an dóigh chun plé a dhéanamh le páirtithe leasmhara seachtracha. Scileanna láidir anailíse agus cinnteoireachta. Taithí nó cumas le bheith ag obair i dtimpeallacht oifige ríomhairithe, lena n-áirítear úsáid na gcóras leictreonach do chásanna a bhainistiú nó aon fheidhmchlár TFC eile le haghaidh cleachtas dlí.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag www.cpsa.ie.

Le tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, léigh an Leabhrán Faisnéise le do thoil.

Ba cheart d’iarratasóirí a bhFoirm Iarratais a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie le teacht tráth nach déanaí ná 3:30pm Dé Céadaoin 14 Feabhra 2024.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

04 January 2024

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide a cheapadh chun ionchúiseamh a dhéanamh i gContae Lú. Lorgaíonn an Stiúrthóir léirithe spéise ó abhcóidí ar mian leo go mbreithneofaí iad don ról thuas.

Féach le do thoil ar an Meabhrán Míniúcháin ar Ról Abhcóidí Ionchúisimh.

Ba cheart d’iarratasóirí foirm iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: Competitions@dppireland.ie

Áireofar sa phróiseas roghnúcháin próiseas gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a chuirtear isteach agus ina dhiaidh sin agallamh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná Déardaoin 1 Feabhra 2024 ag 1:00pm.

09 November 2023

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae Luimnigh. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na phoist thuas luaithe iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm Dé Luain 11 Mí Nollaig 2023.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Ríomhphost: competitions@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

09 November 2023

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i nGaillimh Thiar. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na phoist thuas luaithe iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm Dé Luain 11 Mí Nollaig 2023.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Ríomhphost: competitions@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

16 October 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ionchúisitheoirí faoi láthair.

An bhfuil tú cáilithe, nua-cháilithe, ar tí cáiliú mar Aturnae nó mar Abhcóide? An bhfuil tú spreag chun seirbhís ionchúisimh a bheith cothrom, neamhspleách agus éifeachtach a sholáthar ar son mhuintir uile na hÉireann? Más é ‘Tá’ an freagra ar na ceisteanna thuas, d’fhéadfadh sé seo ann díreach ar do shon.

Ní mór do gach iarrthóir, faoin Dé Céadaoin 28ú Feabhra 2024 nó roimh ré a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát, nó, glaodh chun an Bharra faighte acu. Ní mór d’iarrthóirí freisin, taithí ar chleachtas (le linn oiliúna nó iarcháilíochta) a bheith acu i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas, Dlí um Rialáil Choiriúil nó Forfheidhmiú, Dlí Riaracháin, Bunreachtúil nó Eorpach, Dlíthíocht agus/nó dlíthíocht a bhaineann le comhlachtaí poiblí agus Dlí Fostaíochta. Stair mhaith acu maidir le torthaí a chur i gcrích go héifeachtach, go háirithe i bhfoirm líon cásanna s’acu a bhainistiú. Scileanna cumarsáide agus idirphearsanta ar ardleibhéal acu agus tuiscint ar an dóigh chun plé a dhéanamh le páirtithe leasmhara seachtracha. Scileanna láidir anailíse agus cinnteoireachta. Taithí nó cumas le bheith ag obair i dtimpeallacht oifige ríomhairithe, lena n-áirítear úsáid na gcóras leictreonach do chásanna a bhainistiú nó aon fheidhmchlár TFC eile le haghaidh cleachtas dlí.

Déanfar an comórtas de réir na gcód cleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí a CV agus a n-iarratas a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie e teacht roimh 3.30 in ar Dé Déardaoin 2ú Samhain 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

06 October 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ionchúisitheoirí Sinsearacha.

Ní mór do gach iarrthóir, faoin Dé Céadaoin, 25ú Deireadh Fómhair 2023 nó roimh ré a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát, nó, glaodh chun an Bharra faighte acu. Ní mór d’iarrthóirí ar a laghad 2 bhliain ar a laghad ar a bheith ag cleachtadh mar Aturnae nó Abhcóide i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a leanas, Dlí Coiriúil, Rialála nó Forfheidhmithe, Dlí Riaracháin, Bunreachtúil nó Eorpach, Dlíthíocht agus/nó dlíthíocht a bhaineann le comhlachtaí poiblí agus Dlí Fostaíochta. Tuiscint ar an dlí coiriúil, ar an gcóras ceartais choiriúil in Éirinn: agus prionsabail ionchúisimh intíre agus idirnáisiúnta. Leibhéal Arda spreagtha, athléimneachta, tiomantais agus an cumas cruthaithe chun cásanna a sheachadadh. Fianaise ar rannpháirteachas réamhghníomhach le comhghleacaithe ar gach leibhéal agus le páirtithe leasmhara ar fud a n-earnála chun líonraí gairmiúla láidre a thógáil. Scileanna láidre anailíse agus cinnteoireachta agus an cumas ualach cásanna casta a bhainistiú. Taithí nó cumas le bheith ag obair i dtimpeallacht oifige ríomhairithe, lena n-áirítear úsáid na gcóras leictreonach do chásanna a bhainistiú nó aon fheidhmchlár TFC eile le haghaidh cleachtas dlí.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil ar an Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí a bhFoirm Iarratais (leagan nua den fhoirm uaslódáilte 25ú Deireadh Fómhair 2023) a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie faoi 3:30pm Dé Céadaoin, 25ú Deireadh Fómhair 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

02 October 2023

Tá Taighdeoir Bainistíochta Dlí agus Eolais á earcú ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.  Ní mór d’iarratasóirí rathúla, an 17 Deireadh Fómhair 2023 nó roimhe sin, céim onóracha (Leibhéal 8 ar a laghad den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) sa Dlí a bheith acu nó céim onóracha i ndisciplín eile móide cáilíocht iarchéime sa Dlí agus taithí inléirithe a bheith acu ar thaighde agus anailís dhomhain dlí a dhéanamh a fuarthas trí staidéir iarchéime ábhartha nó trí thaighde agus anailís dlí a dhéanamh i gcomhthéacs fostaíochta nó intéirneachta.  Buntáiste a bheidh ann eolas fairsing a bheith agat ar dhlí na hÉireann agus ar chóras dlí na hÉireann mar aon le heolas ar dhlí an AE agus an ECHR, scileanna láidre teicneolaíochta faisnéise, scileanna agus teicnící anailíseacha agus meastóireachta, scileanna maithe cumarsáide scríofa, cumas oibriú go neamhspleách agus i dtimpeallacht foirne agus cumas pleanáil,  tús áite a thabhairt do thascanna agus iad a bhainistiú ar bhealach córasach agus eagraithe chun obair ar ardchaighdeán a chur ar fáil i gcoinne spriocdhátaí dochta.

D’fhéadfadh gearrliostú a bheith infheidhme.  Dícháileofar iarratasóirí má dhéanann siad canbhásáil.

Cuirfear an comórtas chun feidhme ar aon dul leis na cóid chleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag www.cpsa.ie/

Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach Leabhrán Faisnéise.

Ba chóir d’iarratasóirí CV agus Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30 p.m. Dé Máirt an 17 Deireadh Fómhair 2023​.