Is é atá san fhaisnéis thíos ná forbhreathnú ar an obair a dhéanann gach ceann de na rannóga dlí in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Más íospartach nó finné thú, is féidir go mbeidh fonn ort dul chuig ár rannán suímh Ghréasáin ar an gCóras Ceartais Choiriúil chun faisnéis níos mine a fháil faoi na nithe a tharlaíonn sna cásanna seo:

 • nuair a thuairiscítear coir
 • nuair a sheoltar comhad chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
 • nuair a chinneann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí cás a ionchúiseamh gan cás a ionchúiseamh
 • nuair a théann cás chun na cúirte

Scrúdaíonn na hionchúisitheoirí sa Rannán Stiúrtha na comhaid imscrúdaithe agus cinneann siad cé acu:

 • ba cheart nó nár cheart ionchúiseamh a thionscnamh
 • ba cheart nó nár cheart leanúint le hionchúiseamh ar thionscain an Garda Síochána é

Cuirfear in iúl sa chinneadh ón ionchúisitheoir na cúiseanna, más ann, atá le tabhairt os comhair na gcúirteanna.  I roinnt cásanna, is féidir go n-iarrfaidh an t-ionchúisitheoir go dtabharfaí tuilleadh faisnéise agus go ndéanfaí imscrúdú sula ndéanann sé/sí cinneadh.

Chun ionchúiseamh, is gá go bhfuil fianaise ann a d’fhéadfadh cur ina luí ar chúirt nó ar ghiúiré a chinneadh, gan aon amhras réasúnach, gur ciontach sa chion atá an duine, cé nach gá go gcuirfeadh sí ina luí air/uirthi déanamh amhlaidh. Tugtar fianaise prima facie ar an gcineál sin fianaise.

Déanann an Rannán Stiúrtha cinntí eile freisin, lena n-áirítear cinntí ar cé acu ba cheart nó nár cheart:

 • glacadh le pléadálacha ciontacha i gcionta níos neamh-thromchúisí
 • achomhairc a thabhairt chuig cúirteanna níos uachtaraí (amhail an Chúirt Achomhairc agus an Chúirt Uachtarach) maidir le pointí dlí
 • athbhreithniú a lorg ar phianbhreith atá trócaireach go míchuí (i gcás go bhfuiltear den tuairim nach raibh an ceart ag an mbreitheamh, de réir an dlí, pianbhreith éadrom a thabhairt)

Rannóg na Cúirte Dúiche

Déanann Rannóg na Cúirte Dúiche ionadaíocht don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i mBaile Átha Cliath ag éisteachtaí achoimre (éisteachtaí arna reáchtáil ag breitheamh ar choireanna níos neamh-thromchúisí) sa Chúirt Dúiche agus ag achomhairc chun na Cúirte Cuarda.  Tá na nithe seo a leanas i gceist leis freisin:

 • comhairle a chur ar an nGarda Síochána maidir le saincheisteanna dlíthiúla
 • a shainaithint cén fhianaise agus cé na finnéithe agus na taispeántáin a theastaíonn le haghaidh éisteachta.

Cinntíonn na hionchúisitheoirí i Rannóg na Cúirte Dúiche go gcosnaítear cearta an íospartaigh fud fad na héisteachta.

Ullmhaíonn na hionchúisitheoirí i Rannóg na Cúirte Dúiche Leabhair Fianaise le haghaidh cásanna a rachaidh ar aghaidh chuig cúirt níos uachtaraí (amhail Cúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath, an Phríomh-Chúirt Choiriúil nó an Chúirt Choiriúil Speisialta). Áirítear le Leabhar Fianaise na ráitis go léir ó fhinnéithe agus na taispeántáin go léir a bhaineann le cás. Cinneann ionchúisitheoirí na Cúirte Dúiche cén fhianaise (ráitis ó fhinnéithe agus taispeántáin) a theastaíonn le haghaidh an Leabhair Fianaise. Más gá, féadfaidh siad iarraidh ar an nGarda Síochána tuilleadh fianaise nó taispeántán a thabhairt.

Oibreoidh na hionchúisitheoirí i Rannóg na Cúirte Dúiche le Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha san Oifig i dtaca le hAthbhreithnithe Breithiúnacha nó le Cásanna Sonraithe.

Déileálann an Garda Síochána le formhór na gcásanna sa Chúirt Dúiche i mBaile Átha Cliath, gan páirt a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí iontu.

Rannóg na Cúirte Cuarda

Déileálann an rannóg seo le cionta atá níos tromchúisí ná iad sin a ndéileálann Rannóg na Cúirte Dúiche leo.  Is sa Chúirt Dúiche a thosaítear gach cás ach féadfar an cás a tharchur chun na Cúirte Cuarda más rud é:

 • go n-ordaíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí go ndéileálfaí leis an gcás sa Chúirt Chuarda
 • go dtugann Breitheamh Cúirte Dúiche breith go bhfuil an cás ró-thromchúiseach le déileáil leis sa Chúirt Dúiche agus nach mór é a aistriú chun na Cúirte Cuarda
 • gur mhaith le cúisí go ndéileálfaí lena c(h)ás sa Chúirt Chuarda (ní bhaineann sé sin ach le roinnt bheag cionta, amhail buirgléireacht, robáil, gadaíocht agus ionsaí gnéasach).

Na príomhdhifríochtaí idir na cásanna a ndéileáiltear leo sa Chúirt Dúiche agus na cásanna a ndéileáiltear leo sa Chúirt Chuarda:

An Chúirt Dúiche An Chúirt Chuarda
Coireanna níos neamh-thromchúisí Coireanna níos tromchúisí
Tugann an breitheamh breith ar cé acu atá an cúisí neamhchiontach nó atá sé/sí ciontach Tugann an giúiré breith ar cé acu atá an cúisí neamhchiontach nó atá sé/sí ciontach
Tá roghanna teoranta ag an mbreitheamh maidir le pianbhreitheanna.
Samplaí:
 • Pianbhreitheanna suas go dtí 12 mhí ar a mhéad as an aon chion amháin
 • Fíneálacha beaga agus íocaíochtaí cúitimh
Tá níos mó roghanna ag an mbreitheamh maidir le pianbhreitheanna.
Samplaí:
 • téarmaí príosúnachta níos faide
 • fíneálacha níos mó

Comhlíonann an fhoireann dlí i Rannóg na Cúirte Cuarda líon ard cúraimí, lena n-áirítear:

 • tacú le habhcóidí príobháideacha atá ag obair don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí chun cás an ionchúisimh a chur i láthair i gcúirt i mBaile Átha Cliath
 • freastal ar chruinnithe (cruinnithe réamhthrialach) le híospartaigh agus le habhcóidí an ionchúisimh
 • ábhair ábhartha ar a dtugtar ‘nochtadh’ (amhail taifid ar choimeád, ráitis ó fhinnéithe, agus meabhráin agallamh) a ullmhú lena dtabhairt don chosaint
 • cásanna a ullmhú le haghaidh trialach, lena n-áirítear orduithe finné (ordú ar an bhfinné freastal ar an gcúirt chun fianaise a thabhairt) agus fianaise bhreise, i measc nithe eile, a ullmhú
 • teagmháil a dhéanamh leis an nGarda Síochána agus leis an ionchúisitheoir inár Rannán Stiúrtha a rinne an cinneadh i ngach cás
 • déileáil le ceisteanna agus iarrataí ón gcosaint.

Rannóg na nUaschúirteanna (an Phríomh-Chúirt Choiriúil agus an Chúirt Choiriúil Speisialta)

Déileálann an rannóg seo le:

 • cúiseanna a ionchúisítear sa Phríomh-Chúirt Choiriúil (ar a dtugtar an Ard-Chúirt freisin). Áirítear leo sin dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, éigniú, agus tromionsaí gnéasach. Is féidir go dtiocfaidh na cásanna ó áit ar bith sa Stát. Sanntar thart ar sheisear breithiúna chun déileáil le cásanna sa Phríomh-Chúirt Choiriúil. Tá an chuid is mó díobh i mBaile Átha Cliath agus tá duine amháin i gCúige Mumhan.
 • cúiseanna a ionchúisítear sa Chúirt Choiriúil Speisialta. Suíonn an chúirt seo gan ghiúiré agus tá triúr breithiúna aici, a chuimsíonn breitheamh amháin ón Ard-Chúirt, breitheamh amháin ón gCúirt Chuarda agus breitheamh amháin ón gCúirt Dúiche de ghnáth. Déileálann an Chúirt Choiriúil Speisialta le:
  • cionta a bhaineann le sceimhlitheoireacht, amhail ballraíocht d’eagraíocht neamhdhleathach (IRA nó INLA, mar shampla), cionta arm tine agus cionta pléascán agus
  • cúiseanna de chineál fearann feadhna i gcás go bhfuil imní ann go gcuirfear isteach ar ghiúiré.
 • cásanna a ndéileálann an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí leo (cé nach bhfuil na hionchúisimh seo chomh coitianta sin). Forfheidhmíonn an Coimisiún an iomaíocht agus cosnaíonn sé an dlí um chosaint tomhaltóirí in Éirinn i roinnt réimsí.

An tAonad Speisialta Airgeadais

Déileálann an tAonad Speisialta Airgeadais le cásanna airgeadais agus corparáideacha atá ar mhórscála. Oibríonn sé go príomha le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch agus le hOifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach.

Is é príomhról an aonaid breithniú a dhéanamh ar thromchúiseanna airgeadais agus corparáideacha, lena n-áirítear na nithe seo a leanas, agus iad a ionchúiseamh más gá:

 • coireanna eacnamaíocha casta (coireanna trasnáisiúnta san áireamh)
 • cásanna casta sciúrtha airgid (cásanna ina ndéantar airgead a thiomsaítear ó idirbhearta coiriúla a chur trí ghnólacht chun go mbeidh an chuma air go bhfuarthas é ó fhoinsí dlisteanacha)
 • coireanna airgeadais a bhfuil tionchar suntasach acu ar an bpobal
 • tromchásanna coiriúla rialála agus corparáideacha
 • gach cás lena mbaineann breabaireacht eachtrach.

Rannóg na nAchomharc

Bainistíonn Rannóg na nAchomharc ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí sa Chúirt Achomhairc (cásanna coiriúla) agus sa Chúirt Uachtarach. Glacann an Chúirt Achomhairc le hachomhairc ó na cúirteanna níos íochtaraí (seachas an Chúirt Dúiche).  Tríd is tríd, tagann achomhairc faoi thrí chatagóir:

 1. achomhairc a dtionscnaíonn an duine ciontaithe iad in aghaidh a c(h)iontaithe in aghaidh dhéine a p(h)ianbhreithe
 2. achomhairc a dtionscnaíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí iad in aghaidh pianbhreitheanna atá trócaireach go míchuí (i gcás go ndearna breitheamh meancóg ar phointe dlí) agus ar roinnt pointí eile dlí
 3. achomhairc chun na Cúirte Uachtaraí ar phointí dlí i gcásanna lena mbaineann tábhacht dhlíthiúil speisialta. Fágann sé sin go bhféachann an Chúirt Uachtarach ar dhá ní sula dtugann sí breith ar cé acu a éistfidh nó nach n-éistfidh sí an t-achomharc:
  1. cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go n-iarrtar ar an gCúirt Uachtarach san achomharc freagra a thabhairt ar cheisteanna lena mbaineann tábhacht ghinearálta don phobal, nó
  2. cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh gur cheart don Chúirt Uachtarach an t-achomharc a éisteacht ar mhaithe leis an gceartas

Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha

Tá sé phríomhréimse freagrachta ar an rannóg seo.

 1. Athbhreithniú Breithiúnach
  In Athbhreithniú Breithiúnach, athbhreithníonn an Ard-Chúirt an bhreith ó chúirt níos íochtaraí chun a fháil amach an raibh an próiseas cinnteoireachta cóir nó nach raibh. Mar shampla, i gcás gur trí earráid a ghearrann Breitheamh pianbhreith atá níos airde ná an phianbhreith uasta a cheadaítear le dlí.
 2. Cásanna Habeas Corpus
  Is é atá anseo ná iarratais chun na hArd-Chúirte maidir le cé chomh dlíthiúil agus atá sé duine a choimeád.  Mar shampla, is féidir go maífidh cosantóir gur coimeádadh go neamhdhleathach é/í toisc gur chuir an chúirt níos íochtaraí faoi choimeád é/í gan éisteacht chuí bannaí a thabhairt dó/di.
 3. Cásanna Sonraithe
  Is cásanna iad seo a dtarchuireann breitheamh iad chun na hArd-Chúirte (ón gCúirt Dúiche) chun na Cúirte Achomhairc (ón gCúirt Chuarda). Déanann an breitheamh é sin i gcás gur mian leis/léi iarraidh ar an gcúirt níos uachtaraí soiléiriú a thabhairt ar cheist dlí a tháinig chun cinn le linn cúisí a ionchúiseamh.
 4. Cásanna bannaí san Ard-Chúirt
  Is é atá i gceist le bannaí ná cás ina n-aontaíonn duine cúisithe le coinníollacha áirithe agus ina n-íocann sé/sí, nó ina ngeallann sé/sí go n-íocfaidh sé/sí, suim airgid. Tugann an breitheamh cead don duine ansin fanacht amach as an bpríosún go dtí an triail.  Mura bhfreastalaíonn an duine ar an gcúirt nuair ba cheart dó/di, is féidir go mbeidh air/uirthi airgead a íoc.
  Is chun na Cúirte Dúiche a dhéantar an chuid is mó de na hiarratais ar bhannaí.  Mar sin féin, i gcásanna ina gcúisítear an cúisí i gcion tromchúiseach (amhail dúnmharú nó comhcheilg chun dúnmharú), níl de chumhacht ag an gCúirt Dúiche géilleadh do bhannaí a dheonú.  Ní mór na hiarratais sin a dhéanamh chun na hArd-Chúirte. Déileálann Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha le hiarratais ar bhannaí san Ard-Chúirt.
  Próiseálann an rannóg sin na hachomhairc bhannaí go léir a dhéantar chun na hArd-Chúirte ó na cúirteanna níos íochtaraí. Is féidir go ndéanfar achomhairc in aghaidh diúltú géilleadh do bhannaí sna cúirteanna níos íochtaraí go ndéanfar iarratais ar athrú a dhéanamh ar théarmaí na mbannaí a socraíodh sna cúirteanna níos íochtaraí.
 5. Aisghabháil Costas agus Íocaíocht
  Tá Aonad Costas ag Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha. Próiseálann an tAonad sin orduithe le haghaidh costas a dhéantar i gcásanna coiriúla i bhfabhar an Stiúrthóra in aghaidh an Stiúrthóra.
 6. Toghairmeacha Iomlánacha
  Baintear úsáid as Toghairm Iomlánach le haghaidh damáistí den chuid is mó. Is sampla é caingean le haghaidh damáistí a dtionscnaíonn duine í in aghaidh an Stáit (is é sin, in aghaidh an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, an Gharda Síochána agus an Phríomh-Aturnae Stáit) i gcás go maíonn sé/sí gur neamhdhleathach a bhí a c(h)oimeád de bharr ghníomhartha bhreitheamh na trialach. Mar shampla, cuireann an chúirt níos íochtaraí duine faoi choimeád (tar éis é/í a ionchúiseamh i gcion agus diúltú géilleadh do bhannaí) agus scaoileann an Ard-Chúirt é/í ó choimeád mar thoradh ar éileamh habeas corpus.

An tAonad Idirnáisiúnta

Déileálann an t-aonad seo leis an dlí coiriúil idirnáisiúnta, lena n-áirítear:

 • Barántais Ghabhála Eorpacha,
 • eiseachadadh (coirpeach a thabhairt ar láimh don tír ina ndearnadh an choir),
 • iarrataí ar chúnamh dlíthiúil frithpháirteach.

Déileálann sé freisin le cásanna lena mbaineann urghabháil sócmhainní coiriúla agus a tharchuirtear chuig Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

Barántais Ghabhála Eorpacha

Féadfaidh cúirt i mBallstát amháin den Aontas Eorpach iarraidh ar chúirt i mBallstát eile barántas gabhála a eisiúint le haghaidh duine atá á lorg i ndáil le coir.

Déileálann an tAonad Idirnáisiúnta in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí le hiarrataí amach chuig an Aontas Eorpach i gcás go bhfuil cúisí á lorg in Éirinn chun go bhféadfar é/í a ionchúiseamh i gcion sa tír seo.

Mar shampla, más mian leis na Gardaí duine a bhfuil cónaí air/uirthi i mBallstát eile den Aontas Eorpach a ghabháil, féadfaidh siad iarraidh ar Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar Bharántas Gabhála Eorpach. Seoltar é sin ansin chuig an tír a bhfuil cónaí ar an duine inti. Iarradh Barántais Ghabhála Eorpacha i ndáil le raon leathan cionta tromchúiseacha, lena n-áirítear:

 • dúnmharú
 • cionta gnéasacha
 • cionta drugaí
 • goid
 • ionsaithe tromchúiseacha

Eiseachadadh

Má tá cónaí ar dhuine lasmuigh den Aontas Eorpach, féadfaidh Aonad Eiseachadta an Gharda Síochána iarraidh ar an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí iarraidh eiseachadta a eisiúint. Is é is iarraidh eiseachadta ann ná iarraidh go dtabharfaí coirpeach ar láimh don tír ina ndearnadh an choir. Seoltar iarrataí den sórt sin chuig an tír iomchuí trí chainéil taidhleoireachta ansin.

San am i láthair, tá comhaontuithe dlíthiúla dhá bhealach i bhfeidhm ag Éirinn le Stáit Aontaithe Mheiriceá, le Hong Cong agus leis an Astráil. Tugtar conarthaí eiseachadta déthaobhacha ar na comhaontuithe sin. Rinne Éire an Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh a dhaingniú (a cheadú go hoifigiúil) freisin. Is é an toradh atá air sin go bhféadfar coirpigh a eiseachadadh chuig an tír ina ndearnadh an choir chun ceann amháin de na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • dul faoi thriail
 • pianbhreith a fháil tar éis iad a chiontú
 • pianbhreith a chuir cúirt na tíre orthu cheana féin a chur isteach.

Déileálann an tAonad Idirnáisiúnta in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí le hiarrataí eiseachadta amach i gcás go bhfuil cúisí á lorg in Éirinn chun go bhféadfar é/í a ionchúiseamh i gcion sa tír seo.

Iarrataí ar Chúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach

Faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008, féadfaidh Éire cúnamh dlíthiúil frithpháirteach a thabhairt do thíortha eile, agus cúnamh dlíthiúil frithpháirteach a iarraidh uathu, le linn imscrúduithe coiriúla nó imeachtaí coiriúla. Mar shampla, is féidir gur mhaith leis an nGarda Síochána iarraidh ar na húdaráis iomchuí i dtír eile agallamh a chur ar fhinnéithe nó sonraí a thabhairt faoi dhuine aonair is ábhar d’imscrúdú coiriúil. Is féidir go mbeidh na nithe seo a leanas i gceist leis na sonraí sin:

 • taifid bhainc
 • taifid chiontuithe
 • ríomhphoist
 • postálacha meán sóisialta ó dhuine aonair is ábhar d’imscrúdú coiriúil

Seolann an Garda Síochána nó na Coimisinéirí Ioncaim iarrataí ar chúnamh dlíthiúil frithpháirteach chuig an Aonad Idirnáisiúnta in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí lena gceadú.  A luaithe a thugtar iad chun críche agus a shínítear iad, seoltar na hiarrataí chuig an Lárúdarás sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, a sheolann iad ar aghaidh ansin chuig an tír iomchuí.

Urghabháil Sócmhainní Coiriúla

Bealach éifeachtach chun gníomhaíocht choiriúil a laghdú is ea a gcuid sócmhainní a bhaint de choirpigh chiontaithe.

Tugann an tAonad Idirnáisiúnta comhairle agus tacaíocht d’ionchúisitheoirí maidir le hiarratais ar shócmhainní coiriúla a choigistiú nó a chalcadh in Éirinn agus thar lear araon.  In éineacht le ranna agus gníomhaireachtaí eile rialtais, déanann an t-aonad athbhreithniú freisin ar na nósanna imeachta agus na struchtúir atá i bhfeidhm le haghaidh sócmhainní coiriúla a urghabháil sa Stát.

An tAonad Beartais agus Taighde Ionchúiseamh

Áirítear iad seo a leanas leis na freagrachtaí atá ar an aonad seo in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí:

 • freagairtí beartais a fhorbairt do raon saincheisteanna ar bhonn inmheánach agus seachtrach araon, i gcomhar le daoine eile atá ag plé leis an gceartas coiriúil sa tír seo agus thar lear
 • seirbhís taighde a sholáthar d’ionchúisitheoirí
 • leabharlann na hOifige a bhainistiú agus a fhorbairt
 • straitéisí bainistíochta eolais agus faisnéise a fhorbairt agus a chur chun feidhme.

An tAonad Idirchaidrimh Íospartach

Tá an tAonad Idirchaidrimh Íospartach freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí na hoibleagáidí atá uirthi i dtaca le cearta, tacaíocht agus cosaint íospartach, mar atá leagtha amach san Acht um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta), 2017.

San Acht sin, sainmhínítear íospartach na coireachta mar dhuine a ndearnadh dochar fisiciúil, meabhrach nó mothúchánach dó/di nó a d’fhulaing caillteanas eacnamaíoch a tháinig go díreach as cion. Áirítear leis na daoine sin na baill teaghlaigh le duine ar tháinig a b(h)ás go díreach as cion coiriúil, ar daoine iad a ndearnadh dochar dóibh de bharr bhás an duine sin.

Tá raon réimsí éagsúla i gceist le hobair an Aonaid Idirchaidrimh Íospartach:

 • I gcás go gcinnfear cás a ionchúiseamh: cinnteoidh an tAonad Idirchaidrimh Íospartach go bhfuil ag íospartaigh na coireachta an fhaisnéis a theastaíonn uathu chun páirt a ghlacadh sa phróiseas ionchúisimh choiriúil agus cinnteoidh sé gur féidir leo leas a bhaint as na cosaintí atá ar fáil dóibh.
 • I gcás go gcinnfear gan cás a ionchúiseamh: míneoidh an tAonad Idirchaidrimh Íospartach, ar iarraidh a fháil i scríbhinn, cén fáth ar cinneadh gan an cás a ionchúiseamh. Má tá íospartach na coireachta ag iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcinneadh gan cás a ionchúiseamh, déanfaidh an tAonad Idirchaidrimh Íospartach socruithe le haghaidh an t-athbhreithniú sin a dhéanamh.
 • Soláthraíonn an tAonad Idirchaidrimh Íospartach seirbhís faisnéise teileafóin d’íospartaigh. Ar mhaithe le slándáil agus rúndacht, áfach, ní fhéadfaidh an t-aonad na sonraí faoi aon chás a phlé le híospartaigh na coireachta thar an teileafón.
 • Cuireann an tAonad Idirchaidrimh Íospartach oiliúint i saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar íospartaigh na coireachta ar bhaill foirne, ar Aturnaetha Stáit, ar abhcóidí ionchúisimh, ar Ghardaí, ar Dhlí-Chumann na hÉireann, ar Chomhairle Bharra na hÉireann, ar eagraíochtaí neamhrialtasacha amhail grúpaí tacaíochta íospartach, agus ar dhaoine eile.
 • Buaileann an tAonad Idirchaidrimh Íospartach le heagraíochtaí neamhrialtasacha tacaíochta íospartach agus glacann sé páirt i ngrúpaí oibre idir-rialtasacha (i gcomhar le ranna amhail an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais) thar ceann na hOifige ar bhonn rialta.

Tá an Rannán Seirbhísí Corparáideacha mar chuid lárnach de na struchtúir tacaíochta in Oifig an SIP.  An príomhchuspóir atá ag an Rannán ná seirbhísí cáilíochta éifeachtacha agus éifeachtúla a chur ar fáil a chuireann ar chumas na hoifige ina hiomláine ár gcuid aidhmeanna a sholáthar agus seirbhís ionchúisimh a cur ar fáil atá neamhspleách, cothrom agus éifeachtach.

Cuireann an Rannán Seirbhísí Corparáideacha le straitéis ghinearálta na hOifige trí réimse feidhmeanna gnó, lena n-áirítear acmhainní daonna agus forbairt eagraíochta, airgeadas, teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide (ICT), bainistiú áiseanna, soláthar, oifig na meán, cumarsáid agus rialú.

Áirítear iad seo a leanas i measc chuspóirí an Rannáin:

 • An fheidhm acmhainní daonna againn a stiúradh agus a bhainistiú agus soláthar a dhéanamh ar Straitéis, ar phleanáil an fhórsa saothair agus ar fhoghlaim agus ar fhorbairt na n-acmhainní daonna againn.
 • A chinntiú go bhfuil acmhainn oiriúnach ag an Oifig againn agus go bhfuil sé ar a cumas a cuid spriocanna ginearálta a bhaint amach.
 • Tacú leis an bhfoireann againn trí thionscnaimh folláine agus roghanna solúbtha oibre a chur i bhfeidhm, le cinntiú go mbíonn cothromaíocht shláintiúil oibre is saoil ag gach duine;
 • A chinntiú go mbíonn córais i bhfeidhm ar fud na hOifige againn le rannpháirtíocht ghníomhach a spreagadh i measc na bhfostaithe;
 • Faisnéis éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar agus a bhainistiú, chomh maith le seirbhísí agus tacaíochtaí Cumarsáide agus Teicneolaíochta (ICT) atá ag teastáil le cabhrú le rannóga uile na hOifige a gcuid príomhchuspóirí a bhaint amach.
 • Le dul ag obair i gcomhar le páirtithe eile laistigh den chóras dlí choiriúil ar thionscnaimh le tairbhe a dhéanamh do chóras dlí choiriúil níos éifeachtaí;
 • Bainistiú a dhéanamh ar bhuiséad na hOifige againn agus na córais airgeadais againn a mhaoirsiú, an próiseas meastacháin san áireamh;
 • A chinntiú go mbíonn barr feabhais á léiriú ag an Oifig againn maidir leis an rialú corparáideach, lena n-áirítear bainistíocht agus iniúchadh riosca, a chuirfidh le hoscailteacht agus le trédhearcacht agus a chinnteoidh luach an airgid;
 • A chinntiú go mbíonn réimse dualgas reachtúil á gcomhlíonadh ar nós Saoráil Faisnéise, Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Nochtaí Cosanta;
 • Timpeallacht oibre ar ardchaighdeán a chur ar fáil a thacaíonn le riachtanais reatha na hOifige, chomh maith leo siúd a bheidh ann amach anseo;
 • Polasaithe na hOifige againn a chur i bhfeidhm maidir le soláthar agus le sláinte agus sábháilteacht;
 • Íomhá agus éifeachtacht na hOifige a fhorbairt agus a fheabhsú trí thionscnaimh chumarsáide feabhsaithe inmheánacha agus sheachtracha a chur chun cinn.
 • A bheith rannpháirteach go hiomlán i leasú na seirbhísí poiblí agus in Athnuachan na Státseirbhíse trí roinnt mhaith tionscnamh inmheánach.