18 September 2023

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide dhá cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i Dún na nGall.  Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.

Féach le do thoil ar an Meabhrán Míniúcháin ar Ról Abhcóidí Ionchúisimh.

Ba cheart d’iarratasóirí foirm iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: Competitions@dppireland.ie

Cuimseoidh an próiseas roghnúcháin gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a cuireadh isteach le agallamh ina dhiaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná Déardaoin 5 Deireadh Fómhair 2023 ag 1:00pm.

07 September 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Oifigeach Seirbhíse buan agus sealadach araon.

Tugann ról an Oifigigh Seirbhíse in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí deis d’iarrthóirí rathúla gairm thairbheach a thosú sa Státseirbhís, go sonrach laistigh den Earnáil um Cheartas Coiriúil.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith 17 mbliana d’aois ar a laghad, agus go mbeidh leibhéal maith oideachais ghinearálta acu. Beifear ag súil go léireoidh na hiarrthóirí scileanna maithe cumarsáide; taithí a léiriú de bheith ag obair as a stuaim féin agus mar chuid d’fhoireann.

Cuirfear an comórtas i gcrích de réir na gcód cleachtais atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí a CV agus a n-iarratas a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: recruitment@dppireland.ie e teacht roimh 3.30in ar an Déardaoin, an 28 Meán Fómhair 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

03 March 2023

Éilíonn Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar ghairmí AD fuinniúil chun an post buan mar Cheann Earcaíochta a líonadh.  Beidh an té a cheapfar, freagrach ar fad as forbairt, seachadadh agus rath na gclár a fhad is go dtacófar le mealladh agus coinneáil daoine tréitheacha toisc go mbeidh faill orainn na daoine cearta a bheith againn san áit cheart ag an am ceart

Ní mór do na hiarrthóirí idéalacha léargas agus tuiscintí a bheith acu maidir le cúrsaí earcaíochta agus daoine tréitheacha a mhealladh; mar aon le scileanna idirphearsanta agus ceannasaíochta araon den scoth.

Déanfar an comórtas de réir na gcód cleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: Recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30pm ar Luan an 23 Eanáir 2023..

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

09 January 2023

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ag earcú Ionchúisitheoirí faoi láthair.  Ní mór do gach iarrthóir, faoin 23 Eanáir 2023 nó roimh ré a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát, , glaodh chun an Bharra faighte acu.  Caithfear eolas leathan agus saintuiscint ar dlí a bheith ag na hiarrthóirí.  Ní mór d’iarrthóirí scileanna maithe chumarsáide a léiriú, mar aon le hábaltacht a bheith in ann obair neamhspleách a chur i gcrích, chomh maith le hobair i dtimpeallacht foirne, inniúlacht ar leith chun líon cásanna dlí a eagrú, a chur in ord tosaíochta agus a bhainistiú.  Féadfar gearrliostú a bheith i bhfeidhm.  Dícháileofar iad a rachaidh i mbun canbhásála.

Déanfar an comórtas de réir na gcód cleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí foirm iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: Recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30pm ar Luan an 23 Eanáir 2023.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras I nGaelige

06 January 2023

Éilíonn Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar ghairmí AD fuinniúil chun an post buan mar Cheann Earcaíochta a líonadh.  Beidh an té a cheapfar, freagrach ar fad as forbairt, seachadadh agus rath na gclár a fhad is go dtacófar le mealladh agus coinneáil daoine tréitheacha toisc go mbeidh faill orainn na daoine cearta a bheith againn san áit cheart ag an am ceart

Ní mór do na hiarrthóirí idéalacha léargas agus tuiscintí a bheith acu maidir le cúrsaí earcaíochta agus daoine tréitheacha a mhealladh; mar aon le scileanna idirphearsanta agus ceannasaíochta araon den scoth.

Déanfar an comórtas de réir na gcód cleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: Recruitment@dppireland.ie le teacht roimh 3:30pm ar Luan an 23 Eanáir 2023..

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

14 October 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae Dhún na nGall. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na phoist thuas luaithe iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm ar an Aoine 11 Samhain 2022.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide a cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i contae Uibh Fhailí.Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.

Chun foirm iarratais agus meabhrán míniúcháin maidir le ról na n-abhcóidí ionchúisimh a fháil, ba chóir abhcóidí ríomhphost a sheoladh chuig competitions.oy@dppireland.ie.

Cuimseoidh an próiseas roghnúcháin gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a cuireadh isteach le agallamh ina dhiaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 3.00pm Dé Déardaoin 6th Feabhra 2020.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.  Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Cuireann Oifig Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí an dlí coiriúil i bhfeidhm ar son Mhuintir na hÉireann; stiúrann agus maoirsíonn ionchúisimh phoiblí ar díotáil sna Cúirteanna; agus tugann siad treoir agus comhairle ghinearálta don Gharda Síochána i dtaca le cásanna achomair agus treoir ar leith i gcásanna dá leithéid má lorgaítear é.

Cinnteoidh an Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir go bpléitear gan mhoill le comhaid ionchúisimh agus de réir chaighdeáin agus threoirlínte ionchúisimh na hOifige agus go bhfuil siad de réir na nósanna imeachta atá bunaithe ag na Cúirteanna.  Beidh réimse freagrachtaí ag an Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir a eascraíonn as Treoir Íospartaigh an AE. Déanfaidh sé/sí ionadaíocht ar an Oifig ar ghrúpaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéileálann le réimse cúrsaí ceartais choiriúil agus a chuirfidh le forbairt pholasaí ionchúisimh.

Beidh an méid seo a leanas ag an iarrthóir idéalach:

  • cáilithe mar abhcóide nó mar aturnae;
  • seacht mbliana ar a laghad de thaithí ábhartha mar abhcóide nó aturnae sa Stát nó taithí choibhéiseach ábhartha;
  • A bheith in ann cumas mar abhcóide nó mar dhlíodóir a léiriú, a léiríonn gur féidir leis/léi déileáil le héilimh an phoist shinsearaigh seo.
  • Cuntas teiste maith i gceannaireacht agus an cumas smaoineamh go straitéiseach agus cur le bainistíocht straitéiseach na hoifige.

Chun tuilleadh eolais a fháil agus faoin tslí le hiarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar www.publicjobs.ie.

Teagmháíl: Sandra Cairns, Earcaíocht Feidhmiúcháin Sinsearach   |   Teil: +353 1 858 7455

Ríomhphost: sandra.cairns@publicjobs.ie

NÓTAIs é an dáta deiridh chun iarratais a fháil ná 15:00 Déardaoin, 30 Eanáir 2020.

03 September 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae Mhuineacháin. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na poist thuas iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm Dé hAoine 6 Máirt, 2020.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions.mn@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae na Maigh Eó. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse susa le deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na poist thuas iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 15:00 Dé Déardaoin 5 Nollaig, 2019.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions.mo@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.
Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.  Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.