14 October 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae Dhún na nGall. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na phoist thuas luaithe iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm ar an Aoine 11 Samhain 2022.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide a cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i contae Uibh Fhailí.Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.

Chun foirm iarratais agus meabhrán míniúcháin maidir le ról na n-abhcóidí ionchúisimh a fháil, ba chóir abhcóidí ríomhphost a sheoladh chuig competitions.oy@dppireland.ie.

Cuimseoidh an próiseas roghnúcháin gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a cuireadh isteach le agallamh ina dhiaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 3.00pm Dé Déardaoin 6th Feabhra 2020.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.  Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Cuireann Oifig Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí an dlí coiriúil i bhfeidhm ar son Mhuintir na hÉireann; stiúrann agus maoirsíonn ionchúisimh phoiblí ar díotáil sna Cúirteanna; agus tugann siad treoir agus comhairle ghinearálta don Gharda Síochána i dtaca le cásanna achomair agus treoir ar leith i gcásanna dá leithéid má lorgaítear é.

Cinnteoidh an Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir go bpléitear gan mhoill le comhaid ionchúisimh agus de réir chaighdeáin agus threoirlínte ionchúisimh na hOifige agus go bhfuil siad de réir na nósanna imeachta atá bunaithe ag na Cúirteanna.  Beidh réimse freagrachtaí ag an Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir a eascraíonn as Treoir Íospartaigh an AE. Déanfaidh sé/sí ionadaíocht ar an Oifig ar ghrúpaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéileálann le réimse cúrsaí ceartais choiriúil agus a chuirfidh le forbairt pholasaí ionchúisimh.

Beidh an méid seo a leanas ag an iarrthóir idéalach:

  • cáilithe mar abhcóide nó mar aturnae;
  • seacht mbliana ar a laghad de thaithí ábhartha mar abhcóide nó aturnae sa Stát nó taithí choibhéiseach ábhartha;
  • A bheith in ann cumas mar abhcóide nó mar dhlíodóir a léiriú, a léiríonn gur féidir leis/léi déileáil le héilimh an phoist shinsearaigh seo.
  • Cuntas teiste maith i gceannaireacht agus an cumas smaoineamh go straitéiseach agus cur le bainistíocht straitéiseach na hoifige.

Chun tuilleadh eolais a fháil agus faoin tslí le hiarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar www.publicjobs.ie.

Teagmháíl: Sandra Cairns, Earcaíocht Feidhmiúcháin Sinsearach   |   Teil: +353 1 858 7455

Ríomhphost: sandra.cairns@publicjobs.ie

NÓTAIs é an dáta deiridh chun iarratais a fháil ná 15:00 Déardaoin, 30 Eanáir 2020.

03 September 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae Mhuineacháin. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na poist thuas iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 3pm Dé hAoine 6 Máirt, 2020.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions.mn@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae na Maigh Eó. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse susa le deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na poist thuas iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 15:00 Dé Déardaoin 5 Nollaig, 2019.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions.mo@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.
Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.  Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae an Chláir. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na poist thuas iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 5pm Dé hAoine 25 Meán Fómhair, 2020.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions.cc@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Tá folúntas do phost Aturnae Stáit i gContae an Lú. Tá sonraí na dualgais, téarmaí agus coinníollacha an cheapacháin, atá conradh le haghaidh seirbhísí ar feadh tréimhse deich mbliana, leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise Comórtas atá ar fáil ar iarratas ó na sonraí ríomhphoist agus teagmhála atá leagtha amach thíos.

Ba chóir aturnaetha ar mian leo a chur san áireamh do cheapachán na poist thuas iarratas a dhéanamh ar an bhFoirm Iarratais Oifigiúil tráth nach déanaí ná 5pm Dé hAoine 25 Meán Fómhair, 2020.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó agus le cur ar ais go:

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh
Rannán aturnaetha
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bhóthar na hOtharlainne
Báile Átha Cliath 7
DX 34 Dublin

Facs: (01) 6427404
Ríomhphost: competitions.lo@dppireland.ie

Is féidir le hiarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus níl na hiarrthóirí i dteideal agallamh mar tá iarratas déanta acu.

Treoraímid d’iarratasóirí gan chanbhasáil a dhéanamh.

Bíonn téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna. Cuirfear fáilte roimh chomfhreagras i nGaeilge.

03 September 2022

Tá Ionchúisitheoirí á n-earcú ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.  Ní mór d’iarrthóirí rathúla a bheith rollaithe mar Aturnae sa Stát, glaoite go dtí an Barra, ar nó roimh 04  Meán Fómhair 2020.  Is ceart d’iarrthóirí rathúla chomh maith eolas maith ar an dlí coiriúil, scileanna maithe cumarsáide, cumas chun obair go neamhspleách agus i dtimpeallacht foirne, a léiriú chomh maith leis an gcumas chun riar cásanna dlí a eagrú, a chur in ord tosaíochta agus a bhainistiú. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Dícháileofar aon duine a dhéanann canbhásáil.

Eagrófar an comórtas de réir na gcód cleachtais mar atá foilsithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag www.cpsa-online.ie.

Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach Leabhrán Faisnéise.

Is ceart d’iarrthóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig HR.Mailbox@dppireland.ie tráth nach déanaí ná Dé hAoine 04 Meán Fómhair 2020.

Tá faisnéis ar fáil i dtaobh Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar an suíomh gréasáin seo.

03 September 2022

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide a cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i Gaillimh Thiar.  Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.

Chun foirm iarratais agus meabhrán míniúcháin maidir le ról na n-abhcóidí ionchúisimh a fháil, ba chóir abhcóidí ríomhphost a sheoladh chuig competitions.gy@dppireland.ie.

Cuimseoidh an próiseas roghnúcháin gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a cuireadh isteach le agallamh ina dhiaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 3:00pm Dé hAoine 30 Deireadh Fómhair 2020.

03 September 2022

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide a cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i Gaillimh Thoir.  Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.

Chun foirm iarratais agus meabhrán míniúcháin maidir le ról na n-abhcóidí ionchúisimh a fháil, ba chóir abhcóidí ríomhphost a sheoladh chuig competitions.ge@dppireland.ie.

Cuimseoidh an próiseas roghnúcháin gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a cuireadh isteach le agallamh ina dhiaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 3:00pm Dé hAoine 29 Eanáir 2021.