30 June 2022

Sheol an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Catherine Pierse Uasal, Ráiteas Straitéise 2022-2024 na hOifige inniu.

Ina Réamhfhocal don Straitéis, tugann an Stiúrthóir faoi deara:

Níl aon amhras ach go dtagann an Straitéis seo ag am dúshlánach nuair a tháinig fás gan fasach ar na héilimh ar sheirbhís ionchúisimh na hÉireann, ag eascairt den chuid is mó as méadú ar chomhaid cháis agus as na riaráistí de bharr paindéim Covid -19.  Is am deise é freisin, áfach, agus leagtar amach sa Straitéis seo ár n-uaillmhian tógáil ar na bunchlocha láidre atá ag seirbhís ionchúisimh na hÉireann cheana féin…”.

Leanann an Stiúrthóir ar aghaidh ag tabhairt faoi deara:

Cuireadh bonn eolais faoin Straitéis agus múnlaíodh í trí phróiseas rannpháirtíochta leis an bhfoireann agus le réimse páirtithe leasmhara, agus cuireann sí creat soiléir comhroinnte ar fáil a leagann amach na ceithre sprioc ardleibhéil atá againn do na trí bliana amach romhainn agus conas a bhainfear amach iad.  Tá sé seo bunaithe ar fhís de chuid Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a bheith i gceannas ar sheirbhís ionchúisimh iontaofa agus neamhspleách do mhuintir uile na hÉireann.” … “Beidh plean le haghaidh infheistíocht shuntasach sa tseirbhís ionchúisimh – lena n-áirítear inár gcumas digiteach agus TFC, chomh maith le hinfheistíocht inár ndaoine – ríthábhachtach chun cuid de na gníomhartha sa Straitéis seo a sheachadadh.”

Maidir le croíluachanna Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, cuireann an Stiúrthóir béim ar an méid sin:

Tá córas ionchúisimh atá ag feidhmiú bunúsach do riail an dlí i ndaonlathas ar bith.  Baineann fíor–dhaoine le gach cás a chuirtear faoi bhráid ár nOifige – íospartaigh, daoine atá faoi amhras, finnéithe – agus d’fhéadfaí iarmhairtí athraitheacha saoil a bheith ag ár gcinntí dóibh siúd atá i gceist.  Tá feasacht an-láidir ag foireann m’Oifige ar an bhfreagracht a thugann sé seo, agus ar an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go gcomhlíonfaimid ár bhfeidhmeanna go neamhspleách agus de réir na gcaighdeán is airde is féidir.  Dá bhrí sin, tá tábhacht ag baint leis an straitéis ar an méid a dhéanaimid agus ar an gcaoi a ndéanaimid ár gcuid oibre.  Treoróidh ár gcomhluachanna ár gcuid oibre agus tacóidh siad le seachadadh ár gcuspóirí straitéiseacha agus ár dtosaíochtaí sna blianta amach romhainn.”

Ar deireadh, deir an Stiúrthóir:

Le linn tréimhse na Straitéise, oibreoimid go dlúth lenár bhfoireann agus lenár bpríomhpháirtithe leasmhara chun ár dtosaíochtaí a athbhreithniú agus a bheachtú de réir mar is gá chun freastal ar riachtanais an domhain atá ag athrú go tapa timpeall orainn.  Mar gheall ar ár n-eispéiris le blianta beaga anuas – agus na ceachtanna luachmhara atá foghlamtha againn uathu – tá muinín agam as ár gcumas agus as ár lúfaireacht freagairt do dhúshláin atá ag teacht chun cinn agus gan choinne.”

Tá an Ráiteas Straitéise iomlán 2022-2024 d’Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anois le léamh anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

Ba cheart aon cheist a chur ar ríomhphost chuig: media.liaison@dppireland.ie.