07 February 2024

Fáiltíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Catherine Pierse Uasal, roimh fhoilsiú thuarascáil deiridh an Ghrúpa Athbhreithnithe Ardleibhéil ar Ról an Gharda Síochána (AGS) sa Chóras Ionchúiseamh Poiblí inniu,ag rá:

“Ghlac ionadaithe ó m’Oifig páirt sa Ghrúpa Athbhreithnithe a rinne moltaí leathana a raibh sé mar aidhm acu tacú le seirbhís ionchúisimh ar ardchaighdeán i gCúirteanna Dúiche ar fud na tíre.

Tuigim go maith an obair a dhéanann comhaltaí den Gharda Síochána i gCúirteanna Dúiche ar fud na tíre chun cásanna a ionchúiseamh in ainm an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Tá sé bunúsach do riaradh an cheartais gur féidir le baill den phobal muinín a bheith acu go gcuirtear an tseirbhís ionchúisimh achomair seo ar fáil ar bhealach atá neamhspleách, cothrom agus éifeachtach.

Táim ag tnúth le bheith ag obair le Niamh O’Donoghue, iar-Ard-Rúnaí na Roinne Coimirce Sóisialaí – atá ainmnithe inniu mar Chathaoirleach ar an gCoiste Stiúrtha um Athchóiriú Ionchúiseamh Achomair – agus lenár gcomhpháirtithe ceartais choiriúil chun moltaí an Ghrúpa a chur i bhfeidhm agus chun a chinntiú go dtugtar lántacaíocht don obair thábhachtach ionchúisimh achomair seo.”

CRÍOCH
———-

Nóta d’Eagarthóirí:

Moltar i dtuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe Ardleibhéil ar Ról an Gharda Síochána sa Chóras Ionchúiseamh Poiblí samhail athchóirithe atá leagtha amach ar leathanach 79 den tuarascáil. Ó thaobh Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, meastar go mbeidh na nithe seo a leanas i gceist leis sin:

“Coinníonn AGS freagracht as ionchúisimh a chur i láthair sa chúirt, le tacaíocht ó mhaoirseacht agus oiliúint fheabhsaithe ó Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

Bainfidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí úsáid as na sonraí agus as an bhfaisnéis atá ar fáil chun aon chineálacha breise cásanna a shainaithint ar cheart iad a chur faoi bhráid na hoifige chun cinneadh a dhéanamh maidir le hionchúiseamh a thionscnamh agus/nó ionadaíocht dhlíthiúil a sholáthar sna Cúirteanna Dúiche i mBaile Átha Cliath agus lasmuigh de Bhaile Átha Cliath nuair is cuí agus chun acmhainní a lorg chuige sin.

Breithneoidh an Stiúrthóir an Stiúrthóir an bealach is fearr chun tacú leis an tseirbhís ionchúisimh ar fud na tíre chun éifeacht a thabhairt d’ionchúiseamh cineálacha breise cásanna.

Maoirseacht an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ar fheidhmiú feidhmeanna ionchúiseamh ag AGS ina ainm a fheabhsú go suntasach. D’fhéadfadh sampláil éigeantach cásanna, coimeád taifead, bailiú staitistice agus foilsiú, agus iniúchadh struchtúrtha rialta a bheith i gceist leis sin.

Tuilleadh trédhearcachta agus comhsheasmhachta maidir leis na catagóirí cásanna Cúirte Dúiche atá le hionchúiseamh ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí”

Tugtar aghaidh ar shaincheist na comhsheasmhachta ar fud na tíre i gcodanna éagsúla den tuarascáil, lena n-áirítear ar leathanach 85 ina moltar sa tuarascáil go dtacófaí le hOifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí “agus breithniú á dhéanamh ar cheart d’Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí/Aturnaetha Stáit faoi threoir an Stiúrthóra catagóirí áirithe cásanna Cúirte Dúiche a ionchúiseamh go díreach, chun comhsheasmhacht a chinntiú agus an chastacht a bhaineann le hionchúiseamh áirithe a chur san áireamh le cionta coiriúla ar fud na tíre.”

Déantar plean cur chun feidhme ardleibhéil a mholadh sa tuarascáil (lch 89) “tacú le comhar agus comhoibriú idir an dá cholún geallsealbhóirí, AGS agus Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí” agus an tsamhail athchóirithe á chur chun cinn. Moltar na céimeanna seo a leanas ann:

“1. Coiste Stiúrtha um Athchóiriú Ionchúiseamh Achomair a bhunú
2. Athbhreithniú ar shonraí AGS agus na Seirbhíse Cúirteanna le haghaidh catagóirí roghnaithe cionta
3. Athbhreithniú ar threoirlínte reatha agus oiliúint i bhfeidhm a bhaineann le feidhm ionchúisimh an Gharda Síochána.
4. Ar scála beag, sampláil ísealteicneolaíochta / gan aon teicneolaíocht
5. Sonraí ábhartha a aithint agus a bhaint as córais an Gharda Síochána agus na Seirbhíse Cúirteanna
6. Cuardaigh deiseanna uathoibrithe ‘ad hoc’
7. Uathoibriú iomlán agus infheictheacht.”

Is féidir tuarascáil deiridh an Ghrúpa Athbhreithnithe Ardleibhéil ar Ról an Gharda Síochána sa Chóras Ionchúiseamh Poiblí a léamh ina hiomláine anseo >>> HLRG ar Ról an Gharda Síochána sa Chóras Ionchúiseamh Poiblí.

17 October 2023

NÓTA:  Tá an cháipéis seo á haistriú go Gaeilge i láthair na huaire agus beidh sí ar fail go luath.

The Director of Public Prosecutions, Ms. Catherine Pierse, has today launched her Office’s Annual Report 2022, detailing the diverse range and volume of work carried out across the Office during the year.

In her Foreword of the Annual Report 2022, the Director notes:

“The Report demonstrates the extent of activity across the prosecution service in 2022.  This has been primarily led by an enormous level of court activity across all court levels as the criminal justice system addresses the backlogs caused by Covid-19 and increased case numbers more generally.”

With regard to the increased level of activity, most acute in the Central Criminal Court, she adds:

“Over the past three years, the number of judges in the Central Criminal Court has increased from four to nine, resulting in a significant increase in the level of activity in this Court.  The Central Criminal Court has also increasingly sat outside of Dublin and although this presents challenges, my Office has consistently facilitated the efforts to address backlogs by utilising court venues outside of the capital.”

In relation to delays in the criminal justice system, the Director states:

“…it is of critical importance that the criminal justice system as a whole collaborates to address the delays in the system.  Delays can undermine public trust and confidence and impact in particular the parties to a case: victims, accused persons and witnesses.  In the prosecution service we see first-hand the deep distress of victims when a case is listed to go ahead and then is adjourned at the last minute.  A key objective for everyone in the criminal justice system must be to ensure that cases proceed as quickly as possible, and that all involved have as much certainty as possible about when a case will be dealt with.”

Regarding the level of engagement that takes place with victims, witnesses and other stakeholders, the Director goes on to note that:

“Sometimes the most difficult news for a victim to hear is that a case is not going to be prosecuted at all.  The Office proactively sought training and feedback during 2022 from non-governmental organisations who work with victims in order to inform our engagement, including our reasons letters helping to explain why we decided not to prosecute.”

Commenting on the extent of collaboration that this Office is involved in across the criminal justice system, the Director notes that the Report provides further insight on:

“…the many research projects, working groups, and training projects that my Office led or participated in during 2022.  For example, staff from our Sexual Offences Unit and Superior Courts Section facilitated a nationwide programme of training for the Garda Divisional Protective Services Units.  The objective of this programme was to collaborate with An Garda Síochána to improve the standard of investigation files submitted to our Office and to streamline the processes necessary to ensure that prosecutions can proceed efficiently.  I look forward to building on this collaborative way of working with our stakeholders across the criminal justice system to support improvements for service users across the system.”

The full Annual Report 2022 for the Office of the Director of Public Prosecutions is now available here on this website.  Any queries should be emailed to: media.liaison@dppireland.ie.

ENDS

17 November 2022

Sheol an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Catherine Pierse Uasal, Tuarascáil Bhliantúil a hOifige 2021 inniu, ina sonraítear an raon éagsúil agus an méid oibre a rinneadh ar fud na hOifige i rith na bliana.

Ina Réamhfhocal den Tuarascáil Bhliantúil 2021, tugann an Stiúrthóir faoi deara:

“Is í seo mo chéad Tuarascáil Bhliantúil ó ceapadh mé mar Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i mí na Samhna 2021.  Is mór an onóir dom an seasamh tábhachtach seo agus tuigim go maith an fhreagracht atá i gceist leis.  Táim tiomanta do sheirbhís ionchúisimh a sholáthar a bhfuil muinín mhuintir na hÉireann inti agus a bhfuil muinín aici as trí ardchaighdeáin leanúnacha, neamhchlaontacht agus neamhspleáchas a chinntiú.”

Maidir le paindéim Covid-19 agus a tionchar ar íospartaigh, finnéithe agus daoine cúisithe, deir sí:

“Ba am dúshlánach é seo do chóras ceartais choiriúil na hÉireann agus é ag dul i ngleic leis na riaráistí a tháinig chun cinn le linn na paindéime. Tuigim go rímhaith go bhfuil tionchar suntasach ag moilleanna a bhaineann leis na riaráistí sin ar íospartaigh, finnéithe agus daoine cúisithe atá ag fanacht le trialacha, nó nuair is gá trialacha a chur ar atráth.  Tá iarrachtaí ar siúl chun aghaidh a thabhairt ar riaráistí sna Cúirteanna Coiriúla.  Mar shampla, chabhraigh sannadh breithiúna breise chuig an bPríomh-Chúirt Choiriúil in 2021 go mór chun moill a chur ar ionchúisimh éignithe agus dúnmharaithe.  Tá m’Oifig tiomanta do bheith ag comhoibriú lenár gcomhghleacaithe sna Cúirteanna agus ar fud an chórais ceartais choiriúil chun a chinntiú go bhfeidhmíonn an córas ar bhealach a thugann níos mó cinnteachta d’úsáideoirí seirbhíse laistigh de fhráma ama réasúnta.”

Maidir leis an méadú leanúnach ar chomhaid a fhaigheann an Oifig, deir an Stiúrthóir:

“…le blianta beaga anuas tá fás gan fasach ar líon na gcomhad a cuireadh faoi bhráid na hOifige, le méadú 23% ar líon iomlán na gcomhad a fuarthas sna trí bliana suas go dtí an tréimhse tuairiscithe seo.  Lean an scéal seo ar aghaidh le linn 2021 le méadú 7% ar an mbliain roimhe sin.  Tá castacht mhéadaithe feicthe againn freisin i go leor cásanna ag eascairt as an méadú ar líon na n-ábhar digiteach agus líon na saincheisteanna trasteorann idirnáisiúnta atá i gceist … Lean líon na gcásanna foréigean baile a cuireadh faoi bhráid na hOifige ag fás freisin le linn 2021 agus méadú 36% ar chásanna den sórt sin á gcur isteach le haghaidh treorach.  Chuireamar lenár seirbhís freisin maidir le cásanna foréigean teaghlaigh a ionchúiseamh os comhair na gCúirteanna Dúiche i mBaile Átha Cliath.”

Maidir leis na héilimh mhéadaithe ar an Oifig tugann an Stiúrthóir dá aire:

“…ba léir ag druidim le deireadh 2021 go raibh gá le hinfheistíocht bhreise i seirbhís ionchúisimh na hÉireann ionas go bhféadfaimis an tseirbhís is fearr agus is féidir a sholáthar ar an leibhéal ard gairmiúlachta céanna.  Maidir leis sin, táim thar a bheith sásta gur éirigh linn méadú suntasach a fháil ar ár mbuiséad do 2023, agus beimid ag earcú foirne breise chun déileáil leis an méadú ar líon agus ar chastacht na hoibre.  Cuirfidh na hacmhainní breise seo ar ár gcumas ár spriocanna straitéiseacha a chur i bhfeidhm níos fearr sna blianta atá le teacht, mar atá leagtha amach inár Ráiteas Straitéise 2022-2024.”

Tuarascáil Bhliantúil iomlán 2021 d’Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anois anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

Ba cheart aon cheist a chur ar ríomhphost chuig: media.liaison@dppireland.ie.

30 June 2022

Sheol an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Catherine Pierse Uasal, Ráiteas Straitéise 2022-2024 na hOifige inniu.

Ina Réamhfhocal don Straitéis, tugann an Stiúrthóir faoi deara:

Níl aon amhras ach go dtagann an Straitéis seo ag am dúshlánach nuair a tháinig fás gan fasach ar na héilimh ar sheirbhís ionchúisimh na hÉireann, ag eascairt den chuid is mó as méadú ar chomhaid cháis agus as na riaráistí de bharr paindéim Covid -19.  Is am deise é freisin, áfach, agus leagtar amach sa Straitéis seo ár n-uaillmhian tógáil ar na bunchlocha láidre atá ag seirbhís ionchúisimh na hÉireann cheana féin…”.

Leanann an Stiúrthóir ar aghaidh ag tabhairt faoi deara:

Cuireadh bonn eolais faoin Straitéis agus múnlaíodh í trí phróiseas rannpháirtíochta leis an bhfoireann agus le réimse páirtithe leasmhara, agus cuireann sí creat soiléir comhroinnte ar fáil a leagann amach na ceithre sprioc ardleibhéil atá againn do na trí bliana amach romhainn agus conas a bhainfear amach iad.  Tá sé seo bunaithe ar fhís de chuid Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a bheith i gceannas ar sheirbhís ionchúisimh iontaofa agus neamhspleách do mhuintir uile na hÉireann.” … “Beidh plean le haghaidh infheistíocht shuntasach sa tseirbhís ionchúisimh – lena n-áirítear inár gcumas digiteach agus TFC, chomh maith le hinfheistíocht inár ndaoine – ríthábhachtach chun cuid de na gníomhartha sa Straitéis seo a sheachadadh.”

Maidir le croíluachanna Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, cuireann an Stiúrthóir béim ar an méid sin:

Tá córas ionchúisimh atá ag feidhmiú bunúsach do riail an dlí i ndaonlathas ar bith.  Baineann fíor–dhaoine le gach cás a chuirtear faoi bhráid ár nOifige – íospartaigh, daoine atá faoi amhras, finnéithe – agus d’fhéadfaí iarmhairtí athraitheacha saoil a bheith ag ár gcinntí dóibh siúd atá i gceist.  Tá feasacht an-láidir ag foireann m’Oifige ar an bhfreagracht a thugann sé seo, agus ar an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go gcomhlíonfaimid ár bhfeidhmeanna go neamhspleách agus de réir na gcaighdeán is airde is féidir.  Dá bhrí sin, tá tábhacht ag baint leis an straitéis ar an méid a dhéanaimid agus ar an gcaoi a ndéanaimid ár gcuid oibre.  Treoróidh ár gcomhluachanna ár gcuid oibre agus tacóidh siad le seachadadh ár gcuspóirí straitéiseacha agus ár dtosaíochtaí sna blianta amach romhainn.”

Ar deireadh, deir an Stiúrthóir:

Le linn tréimhse na Straitéise, oibreoimid go dlúth lenár bhfoireann agus lenár bpríomhpháirtithe leasmhara chun ár dtosaíochtaí a athbhreithniú agus a bheachtú de réir mar is gá chun freastal ar riachtanais an domhain atá ag athrú go tapa timpeall orainn.  Mar gheall ar ár n-eispéiris le blianta beaga anuas – agus na ceachtanna luachmhara atá foghlamtha againn uathu – tá muinín agam as ár gcumas agus as ár lúfaireacht freagairt do dhúshláin atá ag teacht chun cinn agus gan choinne.”

Tá an Ráiteas Straitéise iomlán 2022-2024 d’Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anois le léamh anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

Ba cheart aon cheist a chur ar ríomhphost chuig: media.liaison@dppireland.ie.

02 November 2021

NÓTA: Tá an preasráiteas seo á aistriú go Gaeilge faoi láthair agus beidh sé ar fáil a luaithe is féidir.

The Director of Public Prosecutions, Ms. Claire Loftus, today launched her Office’s Annual Report 2020, setting out the activities of the Office during that year.

In her Foreword of the Annual Report 2020, the Director states:

“This is my last Annual Report as I step down on 7 November upon the expiration of my ten-year non-renewable term. I am therefore taking this opportunity to reflect on some of the important developments during what has been an eventful ten years in crime in Ireland.”

Remarking on her ten years in office, the Director said:

“The ten years since 2011 have been eventful for Ireland and for the criminal justice system. My tenure began in a financial crisis and is ending against the background of a global pandemic. In the early years there were challenges caused by recession related cuts to the budget of the Office. Meanwhile the Office undertook some very novel, large and complex prosecutions arising out of the banking crisis which resulted in some of the longest trials in the history of the State…”

“In the last decade the full impact of digitalisation and of social media has become apparent. Cybercrime both cyber-dependent and cyber enabled is now a major phenomenon. Crime has become global. Cases in every offence category have got bigger and more complex and present major challenges due to the volume of material collected in investigations.”

“There has been an increased and welcome focus on victims of crime in legislation and I am proud of the extensive work that the Office has done over many years to improve the understanding and experience of victims of the process that they are involved in. That work continues.”

With regard to the Covid-19 pandemic and its impact on the prosecution service, the Director adds:

“The pandemic had a huge impact not only on the way the prosecution service and the criminal justice system did its business, but also on the sort of business that it was possible to conduct…. The Office adapted well to the challenges created by a lot of court business moving online.”

“For public health reasons it was not possible to run jury trials for a large part of the year, or to run as many jury trials…. This has meant that an enormous backlog of trials has been created at Central Criminal Court and Circuit Court level. I acknowledge the efforts currently underway to address the backlogs by the assignment of additional judges to preside at trials.”

In relation to the increase in files, the Director goes on to say:

“The pressures created by the pandemic particularly in relation to backlogs of trials were compounded in 2020 by a 27% increase in the number of files received for decision whether to prosecute.”

“The number of European Arrest Warrants received effectively doubled between 2019 and 2020. In the same period there was an increase of almost 50% in Mutual Legal Assistance Requests submitted to the Office.”

“Increases in workload have continued in 2021. These sorts of increases were not capable of being absorbed by the relatively small staff cohort of this Office. I am therefore very pleased that an additional 35 posts have recently been sanctioned by the Department of Public Expenditure and Reform, bringing the total staff complement to 260.”

The full Annual Report 2020 for the Office of the Director of Public Prosecutions is now available to read here on this website.

Any queries should be emailed to: media.liaison@dppireland.ie.

27 October 2021

Tá Catherine Pierse Uasal ceaptha ag an Rialtas ar an gcéad Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí eile. Tiocfaidh Catherine Pierse i gcomharbacht ar an Stiúrthóir reatha, Claire Loftus, nuair a chríochnóidh sí a téarma oifige an 7 Samhain seo chugainn.

Tá taithí os cionn 20 bliain ag Catherine Pierse mar aturnae cleachtach i raon róil dlí coiriúil agus rialála.  Thosaigh sí le hOifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí mar Cheann na Rannóige Seirbhísí Tacaíochta Ionchúisimh in 2018.  Roimhe seo bhí róil an Cheann Dlí agus Beartais san Údarás Póilíneachta ag Catherine; Dlíodóir Forfheidhmithe Sinsearach i mBanc Ceannais na hÉireann; agus Comhairleoir Dlí i gCoimisiún Ombudsman an Gharda Síochána.  Cuireadh oideachas uirthi i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, cháiligh Catherine mar aturnae i 2001.

27 Deireadh Fómhair 2021

30 October 2020

Sheol an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, an tUasal Claire Loftus, Tuarascáil Bhliantúil 2019 le haghaidh a hOifige, ina leagtar amach gníomhaíochtaí na hOifige le linn na bliana sin.

Ina Brollach i dTuarascáil Bhliantúil 2019, sonraíonn an Stiúrthóir:

“… in 2019 fuair an Oifig tacaíocht ón Rialtas chun Aonad Cionta Gnéasacha a bhunú.  Faoi mar atá léirithe i gCaibidil 3.2, nuair a bheidh sé bunaithe, tá sé beartaithe go ndéanfar na cionta gnéasacha ar fad a ionchúiseofar sa Phríomh-Chúirt Choiriúil agus beagnach gach catagóir de chionta gnéasacha i gCúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath a bhainistiú ó thús go deireadh laistigh den aonad úr sin.  In ainneoin na ndúshlán breise ar ár seirbhís mar gheall ar phaindéim Covid-19, táimid ag súil go mbeidh an chéad chéim den ACG i bhfeidhm faoi dheireadh 2020.  Is é sin comhartha dár dtiomantas dul ar aghaidh leis an tionscadal seo.  Creidim go mbeidh sé ina chéim an-dearfach chun tosaigh maidir le déileáil le híospartaigh na coireachta gnéis.”

“Tá an gá atá le hionad tiomanta chun déileáil le cionta gnéasacha níos mó ná riamh i mbliana agus muid fós ag feiceáil méadú suntasach ar chomhaid cionta gnéasacha á gcur isteach chuig an Oifig.  In 2019, bhí méadú 12% ar líon na gcomhad den chineál sin.”

I ndáil leis an méadú ar chomhaid a fuair an Oifig, sonraíonn sí:

“In 2019 tháinig méadú os cionn 8% ar líon na gcomhad a fuarthas lenar iarradh cinneadh ar cé acu cás dlí a thabhairt nó nár cheart… Tá méadú níos suntasaí fós ann sa bhliain reatha.  Tá méadú 23% tagtha ar na comhaid maidir le treoracha ar ionchúiseamh faoi láthair i gcomparáid le 2019.”

Maidir le Brexit, dúirt an Stiúrthóir:

“Tá dúshlán fós á chur ag Brexit os comhar obair idirnáisiúnta na hOifige agus deireadh idirthréimhse ag druidim linn i lár neamhchinnteacht leanúnach faoi cé acu, nuair a thiocfaidh mí Eanáir 2021, an mbeidh socruithe dlíthiúla úra i bhfeidhm leis an Ríocht Aontaithe a chuirfear in ionad an nós imeachta um Barántas gabhála Eorpach reatha.  Agus na caibidlí polaitiúla ag dul chun cinn maidir leis sin, leanann an fhoireann idirnáisiúnta san Oifig ag idirchaidreamh leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus leis an nGarda Síochána chun pleanáil do cibé rud a tharlóidh.”

Maidir le híospartaigh na coireachta, deir sí:

“Leanaimid le hathbhreithniú a dhéanamh ar ár struchtúir agus nósanna imeachta lena chinntiú go gcloíonn siad leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta) 2017, agus go bhfuilimid ábalta na caighdeáin agus an cháilíocht seirbhíse a theastaíonn ó íospartaigh na coireachta dá bhfuil siad i dteideal a chur ar fáil dóibh… Faoi mar a leagtar amach i gCaibidil 3.2 bhí líon na n-iarratas ar chúiseanna lenár gcinntí gan cás dlí a thabhairt, agus líon na n-iarratas ar athbhreithnithe ar na cinntí sin ar leibhéil cosúil le leibhéil 2017 agus 2018.  Tá cionta gnéasacha fós ar an gcatagóir cáis is minice in ábhar iarratais ar chúiseanna agus/nó athbhreithniú.”

“Lean an Oifig chomh maith lena rannpháirtíocht le grúpaí ionadaíocha d’íospartaigh anuraidh, agus ghlac sí páirt sa ghrúpa a bhunaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais in 2018 chun scrúdú a dhéanamh ar fhinnéithe leochaileacha in imscrúdú agus ionchúiseamh cionta gnéasacha faoi chathaoirleacht Tom O’Malley BL.”

Tá Tuarascáil Bhliantúil iomlán 2019 d’Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anseo ar an suíomh gréasáin seo.  Ba chóir fiosruithe ar bith a sheoladh le ríomhphost chuig media.liaison@dppireland.ie.

Dé hAoine, an 30 Deireadh Fómhair 2020

07 April 2020

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (DPP), cosúil le gach eagraíocht seirbhíse poiblí, ag freagairt do na dúshláin atá ag teacht chun cinn a chruthaíonn paindéim COVID-19. Is seirbhís riachtanach í an tseirbhís ionchúisimh.

Tá raon beart curtha i bhfeidhm againn chun seachadadh leanúnach seirbhíse ionchúisimh a chinntiú le linn na tréimhse seo, agus treoirlínte sláinte poiblí an Rialtais á gcomhlíonadh againn freisin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig mar is gnách. Is féidir le híospartaigh na coireachta comhfhreagras a dhéanamh fós le hOifig an DPP maidir lena gcásanna (e.g. iarratais a lorg ar chúiseanna agus athbhreithnithe ar chinntí gan ionchúiseamh a dhéanamh).

Iarrtar ar ionadaithe dlí cosanta comhfhreagras a dhéanamh leis an Oifig trí ríomhphost le linn na tréimhse seo.

Tá faisnéis maidir le seirbhísí cúirte ar fáil go díreach ar shuíomh Gréasáin na gCúirteanna ag www.courts.ie.

06 December 2019

Is é seo an 5ú heagrán de na ‘Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí’. Foilsíodh na Treoirlínte den chéad uair sa bhliain 2001, agus é mar aidhm leo prionsabail a leagan amach i dtéarmaí ginearálta chun tionscnamh agus seoladh ionchúiseamh in Éirinn a threorú. Tá siad ceaptha chun treoir ghinearálta a thabhairt d’ionchúisitheoirí ionas go mbeidh an próiseas ionchúisimh bunaithe ar bheartas atá cóir, réasúnaithe agus comhsheasmhach.

Déanfar athbhreithniú ar na Treoirlínte d’Ionchúisitheoirí mar phróiseas leanúnach lena léireofar athruithe reachtacha agus athruithe nós imeachta sa chóras ceartais choiriúil.

Is féidir leat na Treoirlínte athbhreithnithe a léamh nó a íoslódáil anseo.

15 November 2019

Tá áthas ar Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí foilsiú a Tuarascáil Bhliantúil 2018 a fhógairt.  Tugann an tuarascáil seo breac-chuntas ar ghníomhaíochtaí na hOifige i rith 2018 agus is féidir í a léamh go hiomlán anseo.