30 September 2022

Éillíonn Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí dlíodóir sinsearach chun post buan Cheann Aonaid um Beartas Ionchúisimh agus Taighde a líonadh inár Rannán Seirbhíse Tacaíochta Ionchúisimh.  Ní mór d’iarratasóirí rathúla, ar nó roimh 21 Deireadh Fómhair 2022, a bheith cláraithe mar Aturnae sa Stát a bheith glaoite chun an Bharra le 5 bliana ar a laghad de thaithí mar Aturnae nó Abhcóide taithí 5 bliana ar a laghad a bheith agat i ról polasaí sinsearach san earnáil ceartais choiriúil níos leithne nó in eagraíocht inchomparáide.

Ní mór go mbeadh tuiscint ag iarrthóirí ar an dlí coiriúil, ar an gcóras ceartais choiriúil in Éirinn lena n-áirítear ról an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.  Beifear ag súil freisin go mbeidh scileanna maithe cumarsáide ar taispeáint ag an iarrthóir; léireoidh sé scileanna láidre anailíse agus cinnteoireachta agus beidh taithí acu ar bhainistiú daoine agus ar cheannaireacht.

Déanfar an comórtas de réir na gcód cleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, féach le do thoil Leabhrán Faisnéise.

Ba cheart d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: Recruitment@dppireland.ie e teacht roimh 3:30pm Dé hAoine 21 Deireadh Fómhair 2022.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge