17 November 2022

Sheol an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Catherine Pierse Uasal, Tuarascáil Bhliantúil a hOifige 2021 inniu, ina sonraítear an raon éagsúil agus an méid oibre a rinneadh ar fud na hOifige i rith na bliana.

Ina Réamhfhocal den Tuarascáil Bhliantúil 2021, tugann an Stiúrthóir faoi deara:

“Is í seo mo chéad Tuarascáil Bhliantúil ó ceapadh mé mar Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i mí na Samhna 2021.  Is mór an onóir dom an seasamh tábhachtach seo agus tuigim go maith an fhreagracht atá i gceist leis.  Táim tiomanta do sheirbhís ionchúisimh a sholáthar a bhfuil muinín mhuintir na hÉireann inti agus a bhfuil muinín aici as trí ardchaighdeáin leanúnacha, neamhchlaontacht agus neamhspleáchas a chinntiú.”

Maidir le paindéim Covid-19 agus a tionchar ar íospartaigh, finnéithe agus daoine cúisithe, deir sí:

“Ba am dúshlánach é seo do chóras ceartais choiriúil na hÉireann agus é ag dul i ngleic leis na riaráistí a tháinig chun cinn le linn na paindéime. Tuigim go rímhaith go bhfuil tionchar suntasach ag moilleanna a bhaineann leis na riaráistí sin ar íospartaigh, finnéithe agus daoine cúisithe atá ag fanacht le trialacha, nó nuair is gá trialacha a chur ar atráth.  Tá iarrachtaí ar siúl chun aghaidh a thabhairt ar riaráistí sna Cúirteanna Coiriúla.  Mar shampla, chabhraigh sannadh breithiúna breise chuig an bPríomh-Chúirt Choiriúil in 2021 go mór chun moill a chur ar ionchúisimh éignithe agus dúnmharaithe.  Tá m’Oifig tiomanta do bheith ag comhoibriú lenár gcomhghleacaithe sna Cúirteanna agus ar fud an chórais ceartais choiriúil chun a chinntiú go bhfeidhmíonn an córas ar bhealach a thugann níos mó cinnteachta d’úsáideoirí seirbhíse laistigh de fhráma ama réasúnta.”

Maidir leis an méadú leanúnach ar chomhaid a fhaigheann an Oifig, deir an Stiúrthóir:

“…le blianta beaga anuas tá fás gan fasach ar líon na gcomhad a cuireadh faoi bhráid na hOifige, le méadú 23% ar líon iomlán na gcomhad a fuarthas sna trí bliana suas go dtí an tréimhse tuairiscithe seo.  Lean an scéal seo ar aghaidh le linn 2021 le méadú 7% ar an mbliain roimhe sin.  Tá castacht mhéadaithe feicthe againn freisin i go leor cásanna ag eascairt as an méadú ar líon na n-ábhar digiteach agus líon na saincheisteanna trasteorann idirnáisiúnta atá i gceist … Lean líon na gcásanna foréigean baile a cuireadh faoi bhráid na hOifige ag fás freisin le linn 2021 agus méadú 36% ar chásanna den sórt sin á gcur isteach le haghaidh treorach.  Chuireamar lenár seirbhís freisin maidir le cásanna foréigean teaghlaigh a ionchúiseamh os comhair na gCúirteanna Dúiche i mBaile Átha Cliath.”

Maidir leis na héilimh mhéadaithe ar an Oifig tugann an Stiúrthóir dá aire:

“…ba léir ag druidim le deireadh 2021 go raibh gá le hinfheistíocht bhreise i seirbhís ionchúisimh na hÉireann ionas go bhféadfaimis an tseirbhís is fearr agus is féidir a sholáthar ar an leibhéal ard gairmiúlachta céanna.  Maidir leis sin, táim thar a bheith sásta gur éirigh linn méadú suntasach a fháil ar ár mbuiséad do 2023, agus beimid ag earcú foirne breise chun déileáil leis an méadú ar líon agus ar chastacht na hoibre.  Cuirfidh na hacmhainní breise seo ar ár gcumas ár spriocanna straitéiseacha a chur i bhfeidhm níos fearr sna blianta atá le teacht, mar atá leagtha amach inár Ráiteas Straitéise 2022-2024.”

Tuarascáil Bhliantúil iomlán 2021 d’Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil anois anseo ar an suíomh Gréasáin seo.

Ba cheart aon cheist a chur ar ríomhphost chuig: media.liaison@dppireland.ie.