02 September 2022

Tá Ceannaire Seirbhísí Corparáideacha á fhostú ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí le haghaidh Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha againn.  Beidh an té a cheapfar ina bhall tábhachtach den fhoireann bhainistíochta sinsir agus beidh siad gníomhach agus rannpháirteach agus cuspóirí straitéiseacha na heagraíochta á mbaint amach.  Beidh siad freagrach as réimse iomlán na bhfeidhmeanna a bhaineann le Seirbhísí Corparáideacha, lena n-áirítear Rialú, Bainistíocht Riosca & Airgeadais, Teicneolaíocht Faisnéise & Chumarsáide, Acmhainní Daonna, Forbairt Eagraíochta agus Tacaíochtaí Gnó.

Beidh sé léirithe arís agus arís eile ag sár-iarrthóirí go bhfuil féith na ceannaireachta iontu agus go bhfuil taithí acu ar ról an bhainisteora sinsir in eagraíocht chasta; léireoidh siad ceannaireacht straitéiseach agus taithí bhainistíochta láidir ó thaobh oibríochta de i réimsí éagsúla de na seirbhísí corparáideacha; léireoidh siad go mbíonn siad stuama ina gcuid breithiúnas maidir le fadhbanna casta, go bhfuil scileanna iontacha cumarsáide acu agus gur féidir leo a gcuid taithí cheannaireachta a léiriú chomh maith leis an tionchar a bhí acu ar fhorbairt agus ar athraithe a sholáthar in eagraíocht a bhí ag fás.

Cuirfear an comórtas chun feidhme ar aon dul leis na cóid chleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag http://www.cpsa.ie/

Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach Leabhrán Faisnéise.

Ba chóir d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe a chur ar aghaidh go leictreonach chuig: HR.mailbox@dppireland.ie le teacht roimh 3:30 p.m. Dé Máirt an 25 Eanáir 2022​.

Tá faisnéis faoi Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ar fáil ar www.dppireland.ie.

Tá Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí tiomanta do bheartas comhdheiseanna.

Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge