Fógraíonn Coimisinéirí na Státseirbhíse agus na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla comórtais chun folúntais a líonadh ag leibhéal gairmiúil dlí agus ag leibhéal feidhmeannach dlí sna nuachtáin náisiúnta agus ar a láithreán gréasáin ag www.publicjobs.ie.

Ó thráth go chéile earcaímid líon beag den fhoireann dlíthiúil, ag leibhéal Aturnae Ionchúisimh den chuid is mó ar bhonn conartha shealadaigh do théarma seasta.

FOLÚNTAS IS DÉANAÍ - Taighdeoir Dlí (Dáta Deiridh: 5 Meán Fómhair 2019)

Tá Taighdeoir Dlí á earcú ag Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.  Ní foláir nó go bhfuil céim sa Dlí ar Leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí ar a laghad ag iarratasóirí rathúla, amhail an 5 Meán Fómhair 2019 nó roimhe sin, go bhfuil cáilíocht Leibhéal 8 i ndisciplín eile acu móide cáilíocht iarchéime sa Dlí.  Chomh maith leis sin ba cheart go mbeadh iarratasóirí rathúla in ann taithí a léiriú ar thaighde agus ar anailís an-leathan ar an dlí. Beidh sé ina bhuntáiste go bhfuil eolas fairsing acu ar dhlí na hÉireann agus ar chóras dlí na hÉireann mar aon le heolas ar dhlí AE agus ar dhlí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine (ECHR), chomh maith le scileanna láidre teicneolaíochta faisnéise, scileanna agus teicnící anailíseacha agus meastóireachta, dea-scileanna cumarsáide, an cumas obair a dhéanamh go neamhspleách agus i dtimpeallacht foirne agus an cumas tascanna a phleanáil, a chur in ord tosaíochta agus a bhainistiú ar bhealach córasach agus eagraithe d’fhonn obair ardchaighdeáin a sheachadadh i gcoinne sprioc-amanna dochta.

D’fhéadfadh gearrliostú a bheith infheidhme.  Dícháileofar iarratasóirí má dhéanann siad canbhásáil.

Cuirfear an comórtas chun feidhme ar aon dul leis na cóid chleachtais arna bhfoilsiú ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí atá ar fáil ag www.cpsa.ie.

Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach Leabhrán Faisnéise.  Chun iarratas a dhéanamh, íoslódáil agus an Fhoirm Iarratais a chomhlánú.

Is é an dáta deiridh chun iarratais a ghlacadh 3:30in Déardaoin 5 Meán Fómhair 2019

FOLÚNTAS IS DÉANAÍ - Ionchúisitheoirí Chúirt Chuarda - Contae Shligigh (Dáta Deiridh: 13 Meán Fómhair 2019)

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide a cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i réigiún corcaigh thiar. Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.

Chun foirm iarratais agus meabhrán míniúcháin maidir le ról na n-abhcóidí ionchúisimh a fháil, ba chóir abhcóidí ríomhphost a sheoladh chuig competitions.so@dppireland.ie.

Cuimseoidh an próiseas roghnúcháin gearrliostaithe bunaithe ar na hiarratais a cuireadh isteach le agallamh* ina dhiaidh.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 3:00pm Dé hAoine 13 Mean Fómhair 2019.

* Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh na hagallaimh sceidealta go luath i mí Deireadh Fómhair 2019.