Fostaíonn Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí dlíodóirí (aturnaetha agus abhcóidí) agus feidhmeannaigh dhlí a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla acu ina rannáin dlí. Fostaímid daoine ag raon éagsúil grád státseirbhíse freisin chun na hacmhainní daonna, an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide agus na seirbhísí eile tacaíochta a theastaíonn ón Oifig seo a sholáthar.

Is ar bhonn lárnach tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear daoine chuig gráid ghinearálta státseirbhíse, amhail gráid an Oifigigh Chléireachais agus an Oifigigh Feidhmiúcháin. Maidir le dlíodóirí, earcaíonn an Oifig iad go díreach, ag gníomhú di faoi cheadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, nó earcaítear iad tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Fógraítear comórtais earcaíochta i nuachtáin náisiúnta agus ar an suíomh Gréasáin seo. Nuair a earcaíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí daoine thar ceann na hOifige seo, fógraítear na comórtais lena mbaineann ar shuíomh Gréasáin na Seirbhíse ag https://www.publicjobs.ie/ga/.

Earcaímid líon beag ball foirne dlí, go príomha ar leibhéal Ionchúisitheora, ar chonradh sealadach téarma sheasta ó am go chéile freisin.

Más rud é go mbíonn aon cheisteanna agat nó go dteastaíonn tuilleadh faisnéise uait, déan teagmháil linn:

An tAonad Acmhainní Daonna
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7.

Teil.: + 353 1 858 8500
Ríomhphost: hr.mailbox@dppireland.ie